Adoptieprocedure

Wat is adoptie?

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. Dit kan een Nederlands kind zijn of een kind uit het buitenland. Elke vorm van adoptie moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Door adoptie ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband, met alle rechten en plichten, tussen het kind en de adoptieouders.

Adoptie buitenlands kind

Om een kind uit het buitenland te kunnen adopteren, moet je aan heel veel voorwaarden voldoen. Op hun uitdrukkelijk verzoek verwijzen we voor alle informatie over deze voorwaarden en de te volgen procedures naar de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV), de organisatie die namens de Nederlandse overheid is belast met de voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van interlandelijke adoptie. Veel informatie kun je vinden in deze brochure van de SAV.

Adoptie Nederlands kind

Je kunt alleen een Nederlands kind adopteren als daarmee het belang van het kind gediend is en als het kind niets meer te verwachten heeft van de oorspronkelijke ouders. De rechter beoordeelt of de oorspronkelijke ouders hun rol nog kunnen en willen vervullen. Een adoptie wordt uitgesproken door de rechter. Voor deze procedure bij de rechtbank heb je altijd de hulp van een advocaat of het Juridisch Loket nodig. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.