Wat is de AVRD?

 

Sinds 1995 hebben (aspirant)adoptieouders in toenemende mate de mogelijkheden ontdekt om informatie uit te wisselen via het internet. In 1997 is de RodeDraad emaillijst gestart, specifiek gericht op interlandelijke adoptie uit China en Taiwan.

De naam “Rode Draad” heeft zijn oorsprong in Chinese symboliek. De Rode Draad is de onzichtbare band die mensen, ook al kennen ze elkaar niet, met elkaar verbindt. De draad kan rekken en strekken, maar zal nooit breken. Arm, rijk, jong, oud, Nederland, China of Taiwan; voorgoed aan elkaar verbonden.

Niet lang daarna is deze website gestart om op een gestructureerde wijze informatie te geven over alle aspecten van interlandelijke adoptie uit China en/of Taiwan. Om de continuïteit van de website en de emaillijst te kunnen waarborgen is in 2002 de Stichting de Rode Draad (SRD) opgericht. In 2004 is besloten de stichtingsvorm om te zetten naar de verenigingsvorm omdat die beter is toegerust om invulling te kunnen geven aan de toenemende vraag naar belangenbehartiging van (aspirant) adoptieouders en -kinderen.

Op 29 november 2004 is de Adoptievereniging de Rode Draad (AVRD) opgericht die op 29 januari 2005 alle activiteiten van de SRD overgenomen heeft. Het bestuur van de vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers die in de procedure zitten of al reeds hebben geadopteerd.

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel:

  1. het verstrekken van informatie over adoptie, en daaraan gerelateerde zaken, van kinderen afkomstig uit de Volksrepubliek China (hierna te noemen: "China") en de Chinese Republiek Taiwan (hierna te noemen: "Taiwan");
  2. het gevraagd en ongevraagd adviseren van instanties welke betrokken zijn bij de adoptie van kinderen uit China en Taiwan, teneinde de kwaliteit en zorgvuldigheid van de gehanteerde procedures te verbeteren of te waarborgen, de gehanteerde procedures te vereenvoudigen en/of te standaardiseren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en zorgvuldigheid;
  3. het samenbrengen van geadopteerde kinderen afkomstig uit China en/of Taiwan in een verband dat in aanvang opgezet zal worden door adoptiefouders en, indien mogelijk en gewenst, in de toekomst zal worden overgedragen aan de geadopteerden uit China en/of Taiwan zelf;
  4. het behartigen van de belangen van adoptiekinderen uit China of Taiwan, in relatie tot het geadopteerd zijn;
  5. het samenbrengen en/of informeren van haar leden die kinderen willen adopteren of hebben geadopteerd uit China of Taiwan;
  6. het behartigen van de belangen van haar leden die kinderen willen adopteren of hebben geadopteerd uit China of Taiwan;
  7. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden.

Het bovenstaande is rechtstreeks overgenomen uit de statuten van de vereniging.

Je kunt de statuten en het huishoudelijk reglement in zijn geheel downloaden.

 

Op 27 november 2014 is de vereniging met instemming van de Algemene Leden Vergadering passief gemaakt. Het bestuur is afgetreden en de vereniging is overgedragen aan een beheerscommissie van drie leden die de komende drie kalenderjaren de statutair vereiste posities van voorzitter, sevretaris en penningmeester zullen verviullen, de bestaande infrastructuur zullen onderhouden en in samenwerking met het AdoptieOudersOverleg de belangen van de leden in de adoptieketen zullen behartigen. Het is nu aan de leden om in die tijd een voltallig bestuur samen te stellen om de vereniging weer actief te maken.