Adoptiespecifieke hulpverleningDe Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.

De SAV biedt naast de verplichte voorlichting o.a.:
- Informatiebijeenkomsten over special need
- Informatiebijeenkomst over oudere kinderen
- Telefonisch advies/nazorglijn
- Video interactie begeleiding (VIB)
- Cursus Een goede Start (voor ouders met een adoptiekind van 1 tot 6 jaar)
- Handzame brochures
- Deskundigheidsbevordering voor professionals

Stichting Adoptievoorzieningen
Postbus 290
3500 AG Utrecht
Bezoekadres: Oudegracht 161, ingang: Hekelsteeg 8-10
telefoon: (030) 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 tot 14.00 uur)
fax: (030) 232 17 77
www.adoptie.nl

Algemeen
De Stichting Ambulante Fiom biedt gespecialiseerde psychosociale hulp, informatie en advies aan mensen met vragen of problemen op het gebied van onbedoelde zwangerschap, zwangerschapsverlies, draagouderschap, ongewenste kinderloosheid, afstand ter adoptie, adoptienazorg en (inter)nationale zoekacties naar familieleden.

 

Adoptieouders, afstandsouders en geadopteerden zijn welkom bij de Fiom.
U kunt zelf bellen voor een afspraak, er is geen verwijzing nodig. De individuele hulp is gratis.

 

Hulpaanbod
•    informatie en advies
•    individuele hulpverlening
•    systeem-hulpverlening
•    gespreksgroepen
•    thema-bijeenkomsten
•    chat- en emailmogelijkheden via de website.

O.a.
-    gespreksgroepen voor geadopteerden
-    thema-bijeenkomsten ‘Verbonden door Adoptie’
-    cursussen voor adoptieouders (basisschoolleeftijd of puberteit)
-    informatie-avond over ‘Zoeken’
-    Triade-bijeenkomsten voor alle betrokkenen van de adoptiedriehoek.

Meer informatie over het aanbod van de Fiom vindt u op de website: www.fiom.nl

Bureaus
De Fiom heeft 9 bureaus verspreid over het land: Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Alkmaar, Leiden, Breda, Nijmegen, Eindhoven, Maastricht.
Daarnaast zijn in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) grootstedelijke bureaus. Zij behoren niet tot de landelijke stichting en kunnen een iets ander aanbod hebben.

Onder het menu ‘Agenda – hulp in uw regio’ op de website van de Fiom vindt u de adressen en telefoonnummers van alle bureaus.

Landelijk Bureau Fiom
Kruisstraat 1
5211 DT ’s Hertogenbosch
T: 073-6128821
F: 073-6122390
E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Is het opvoeden van adoptie- of pleegkinderen speciaal?
Ja en nee.  Het beste is dit verwoord in het volgende citaat:
"Adoptie gaat niet per se gepaard met ernstige problematiek of een stoornis. Een kind afstaan ter adoptie, een kind adopteren of als kind geadopteerd worden is echter wel een factor die de levens van alle betrokkenen bepaald." (De Leeuw & Van Tuyll, 1997)

In de visie van de Adoptiepraktijk betekent dit alles dat hulpverleners altijd aandacht moet schenken aan de betekenis van adoptie in relatie tot de vragen die er nu zijn. Soms wordt al snel duidelijk dat de vraag los staat van adoptie en afstandsvragen. Maar het komt vaker voor dat er wel degelijk een andere uitleg, verklaring of behandeling nodig is juist omdat er sprake is van afgestaan zijn ter adoptie. Een goede inschatting van de rol van adoptie en afstandsgerelateerde vragen is daarmee heel belangrijk om hulpverlening te laten slagen.

Voor wie

De adoptiepraktijk is er voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en hun gezinnen die in hun leven direct met adoptie en afstand te maken hebben gekregen en op dit moment met vragen zitten of problemen tegen komen.

Vragen

Voorbeelden van vragen van ouders en kinderen zijn:

 • Ons kind reageert vreemd, anders dan andere kinderen: waar komt dat vandaan?
 • Ons kind ziet geen gevaar.
 • Mijn zoon is heel erg bang om alleen te zijn.
 • Is onze dochter wel aan ons gehecht.
 • Ik kan mijn kind niet bereiken.
 • Kunnen we onze zoon van tien jaar voorbereiden op een rootsreis? Hoe dan?
 • Ik heb een testrapport en een advies, maar ben het er niet mee eens. Kan iemand anders daar eens naar kijken?

Werkwijze

Er wordt gestart met een gesprek met ouder(s) en/of kind(eren) om vragen te inventariseren. Op basis van dit gesprek wordt gekeken naar de vragen en naar onze mogelijkheden om daarop een antwoord te vinden.  Mocht u bij ons niet aan het goede adres zijn, dan helpen we bij het zoeken naar een collega of andere vorm van hulp.

Vormen van begeleiding

 • psychodiagnostiek (testonderzoek), niveaubepaling, sociaal emotioneel onderzoek, hechtingsonderzoek
 • spelbegeleiding
 • coaching
 • opvoedingsondersteuning
 • (aspirant) ouderbegeleiding
 • gezinsbegeleiding
 • sociale vaardigheidstraining
 • second opinions en contra-expertise (ook op gezinsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming)

Uitgangspunten

We proberen zo snel mogelijk na aanmelding te starten en werken zoveel mogelijk vanuit het hier en nu. We kijken waar we staan en vertrekken vanuit de sterke kanten en kwaliteiten. We werken samen aan de verandering die nodig is om het probleem te lijf te gaan. De aanpak is vooral oplossingsgericht en praktisch van aard, zoveel mogelijk passend bij wat u in uw gezin kunt of wilt. Uiteraard moet u na afloop van de begeleiding de handelwijze zelfstandig vol kunnen houden. Waar nodig is er specifieke aandacht voor de afstand en adoptie.

Wie ben ik

Mijn naam is Anneke Vinke (1965). Ik ben sinds 1992 werkzaam in het adoptieveld, als hulpverlener, maar ook in het onderwijs en als onderzoeker. In 1999 promoveerde ik op een onderzoek naar adoptieouderschap. Ik heb diverse registraties en kwalificaties o.a. GZ-psycholoog. Voor meer informatie zie http://www.adoptiepraktijk.nl/.

Praktijkadres

Joos van Clevelaan 1
3723 PG Bilthoven
Tel. 06 46 18 44 55
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
www.adoptiepraktijk.nlovermatig huilen . driftbuien . contactproblemen . gespannen .

alles in de gaten houden . jaloers . geen troost toestaan .

claimend . leerproblemen . allemansvriendje . afwerend .

slaapproblemen . verzet . puberteitsproblemen .

moeilijk samen kunnen spelen . angsten . onrust . ruzies .

concentratieproblemen …

 

Herkent u dit bij uw kind?

Meestal verloopt de ontwikkeling van een kind goed. Echter, éénderde van alle kinderen heeft te weinig basisvertrouwen, oftewel geen 'veilige hechting, ontwikkeld. Eén of meer van bovengenoemde problemen kunnen daarvan het gevolg zijn.

basic trust kan u erbij helpen deze problemen op te lossen.

Sommige kinderen hebben een moeizame start gehad en huilden bijvoorbeeld als baby overmatig veel. En veel geadopteerde kinderen hebben een ingewikkelde, vaak traumatische, voorgeschiedenis. De gevolgen van een slechte start kunnen lange tijd daarna nog voelbaar zijn.

Mogelijk hebt u het gevoel dat het contact met uw kind beter zou kunnen. Of dat uw kind zich niet naar tevredenheid ontwikkelt. Of wellicht is er allang sprake van ernstige problemen en vond u tot nu toe niet de gepaste ondersteuning.

Wat doet basic trust

Het herstel van dergelijke problemen vraagt meer dan het gewone van opvoeders. In feite vraagt het van hen specifieke deskundigheid. Het is raadzaam niet lang te wachten en professionele ondersteuning te zoeken. Dat kan het beste bij iemand die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van basisvertrouwen bij een kind, samen met de opvoeders. basic trust biedt deze specifieke ondersteuning.

Als een kind eenmaal basisvertrouwen heeft, dan ontwikkelt het zich meestal op alle gebieden goed. In principe wordt bij basic trust daarom direct gestart met het ontwikkelen van dat basisvertrouwen. Als de opvoeders de instructies goed oppakken, worden de gewenste doelen in de regel bereikt. Soms kan daarna nog aanvullende therapie of onderzoek gewenst zijn.

Hoe werkt basic trust?

U wordt als eerste gevraagd een aantal vragenlijsten invullen. En er wordt een afspraak gemaakt voor een video-opname van vijf tot tien minuten van uw kind met het hele gezin, tijdens het doen van een spelletje. Een week later volgt een afspraak (ca. twee uur durend) met alleen de opvoeders. Dan worden onder meer de vragenlijsten doorgenomen, de doelen vastgesteld en de video-opname bekeken. Daarna volgen weer video-opnamen, net zo vaak als nodig is om de doelen te bereiken. De afspraken voor het terugkijken van de video-opnamen duren steeds ca. anderhalf uur. Alle afspraken vinden plaats bij de specialist in uw regio. Het gemiddelde aantal video-opnamen bedraagt vier tot vijf.

In bepaalde gevallen biedt basic trust ook bewegingsoefeningen die u een periode dagelijks kunt doen met uw kind.

Uiteraard kunt u met al uw opvoedingsvragen bij basic trust terecht.

Wat is Video Interactie Begeleiding (VIB)?

VIB is, mits uitgevoerd door een hechtingsdeskundige, op dit moment de enige in Nederland bekende methode om in relatief korte tijd op een natuurlijke manier basisvertrouwen, oftewel een veilig hechting, te ontwikkelen. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat uw kind nodig heeft en hoe u als opvoeder daarop aan kunt sluiten. Met behulp van de video-opname wordt nagegaan wat uw sterke kanten zijn en hoe u die kunt gebruiken bij de hulp aan uw kind. En tevens krijgt u instructies mee naar huis. U zult merken dat u in korte tijd heel veel vaardigheden opdoet om met het specifieke probleem van uw kind om te gaan.

Bij jongeren van twaalf jaar en ouder kan, afhankelijk van de situatie, de jongere zelf meer betrokken worden bij de hulpverlening.

Ook voor andersoortige problematiek heeft de VIB-methode haar waarde bewezen.

Waar vindt u basic trust?

basic trust heeft in iedere regio in Nederland een specialist, meestal een orthopedagoog of psycholoog, die u de nodige ondersteuning kan bieden. Zij of hij is deskundig op het gebied van opvoeding, herstel van basisvertrouwen of hechting, en tevens gespecialiseerd in adoptie.

Voor informatie of aanmelding kunt u bellen of e-mailen naar de centrale vestiging:

basic trust
specialisten in opvoeding, hechting en adoptie
Callierstraat 34
2014 XH Haarlem

Telefoon: 023 – 54 25 230
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

U kunt ons ook vinden op www.basictrust.com


Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. Dit kunnen problemen ten gevolge van een complexe opvoedings- en leefsituatie zijn of ontwikkelingsproblemen van de jeugdige zelf. De problemen doen zich zowel in het onderwijs voor als thuis bij de opvoeding. Kenmerkend hierbij is dat er voor veel ouders geen evenwicht meer is tussen draagkracht en draaglast.

Hulpverlening aan adoptiegezinnen

Voor alle adoptiekinderen geldt dat zij met een verlieservaring moeten leren leven; het verlies van hun biologische ouders en (meestal) hun land van herkomst. Soms is er ook sprake van een traumatische voorgeschiedenis. Desondanks verloopt de ontwikkeling van het geadopteerde kind vaak goed. Toch kan vroeg of laat blijken dat er sprake is van problemen op het gebied van gedrag, ontwikkeling, aanpassing en hechting. Dit uit zich bijvoorbeeld in de relatie tussen het kind en u, adoptieouders, of in het functioneren van het kind op school. Bij problemen is het raadzaam niet lang te wachten om deskundige ondersteuning te zoeken.

Als het gaat om een geadopteerd kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunt u in Zuid-Holland, met uitzondering van stadsgewest Haaglanden, een beroep doen op het adoptieteam van Horizon. Dit team biedt begeleiding aan u als adoptieouders en uw kind(eren). Hierbij is er speciaal aandacht en erkenning voor de specifieke opvoedingsvragen van adoptiekinderen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze vorm van hulpverlening.

Lees hier meer over de hulpverlening aan adoptiegezinnen.

Het adoptieteam is gehuisvest in Alpen aan den Rijn. Op deze locatie vinden ook alle begeleidingsgesprekken plaats.

Horizon Adoptiehulpverlening
Raadhuisstraat 22
2406 AG Alphen aan den Rijn
T: (0172) 448800
F: (0172) 448890
E: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 


Kenmerken:
De kenmerken komen uit het boek ‘Bodemloosbestaan, problemen met adoptiekinderen’, zoals geertje van Egmond ze beschrijft in haar boek. Uitg. Ambo/Anthos Amsterdam. ISBN 90 263 0833 7 Nieuw.

 • Er is geen bodem in het bestaan (geen affectieve banden in de allereerste levensfase)
 • Er is geen lijn in het leven, daardoor weinig gevoel voor tijd en ruimte, de wereld blijft ongestructureerd. Er ontstaan hierdoor vaak specifieke leerproblemen: geen of weinig getalbegrip, niet kunnen abstraheren, slecht woordbeeld, leerstof beklijft niet.
 • De gewetensontwikkeling is niet opgang gekomen.
 • Er is geen ik, daarnaast geen basaal vertrouwen in volwassenen, met als gevolg onvermogen en / of diepgewortelde angst om relaties aan te gaan.
 • Er is een sterke neiging tot het leggen van oppervlakkige, inwisselbare contacten. Hierdoor is de problematiek van het gezin voor anderen slecht invoelbaar. Die anderen, inclusief hulpverleners, ‘zien’ niets of weinig.
 • Het kind vertoont survivors gedrag. Schijnaanpassing. Het probeert zich staande te houden door de wereld om zich heen voortdurend onder controle te houden. Het is geniaal in het observeren, taxeren en manipuleren van de mensen om zich heen. Het besteedt hieraan een groot deel van zijn energie, waardoor bijvoorbeeld leerprestaties en creativiteit achterblijven.
 • De intieme emotionele banden binnen het gezin worden als bedreigend ervaren. Het appèl van de gezinsleden op een vertrouwensrelatie is voor het kind slecht invoelbaar en verwarrend. Het geeft het kind soms ook een gevoel van anders-zijn, tekortschieten en eenzaamheid.
 • Het vroegste ervaren – misschien reeds voor de geboorte – van ‘ontkend’, ‘niet gewenst’, ‘afgewezen’ en ‘weggedaan’ te zijn, is onvoorstelbaar vernietigend. De basale pijn zoekt vaak een uitweg in vernietigingsdrang die zich richt tegen zichzelf (automutilatie), maar vaak ook tegen anderen (moeder). Andere bekende uitingen van agressie zijn fysiek geweld, uitingen van wreedheid jegens dieren, (dwangmatig) vreten, stelen, vernielen, slapeloosheid, provocerend seksueel gedrag en weglopen. Meestal ziet men een onverzadigbare honger naar aandacht.
 • Bij zijn handelen gaat het kind meestal te werk volgens het lustprincipe, het heeft nauwelijks ‘remmen’ en ‘drempels’.
 • Uitingen van het geen-bodem syndroom zijn niet of nauwelijks gebonden aan bepaalde landen van herkomst, leeftijd, huidkleur, culturele achtergrond, enz.

De hiervoor genoemde kenmerken zullen niet alle tien in dezelfde mate voor elk kind met het geen-bodem syndroom gelden.

Herkennen:
Veel ouders, ook van niet - geadopteerde probleemkinderen, zullen een aantal van de kenmerken onmiddellijk herkennen. Vaak zijn deze gedragsstoornissen terug te voeren op het feit dat een kind niet of onvoldoende in staat is geweest een gezonde wederkerige hechting aan te gaan met de moeder, vader en/of verzorgende. Vroeger werd het tekort voornamelijk toegeschreven aan diepe affectieve en pedagogische verwaarlozing in de eerste periode. Door de adoptiegolf van kinderen uit de derde–wereldlanden sinds 1980, is er geleidelijk meer aandacht gekomen voor de ernst van deze problematiek. De kenmerkende verschijnselen, zo weten we nu, komen voor bij pleeg-, stief- en adoptie kinderen, maar óók bij biologisch eigen kinderen, die heel gewenst waren en niet door hun ouders zijn verwaarloosd.

Oorzaak:
De oorzaak is dus niet meer eenduidig, met als gevolg dat ook de diagnose moeilijker te stellen is. Tegenwoordig wordt er rekening mee gehouden dat er wellicht ook genetische en/of medische oorzaken ten grondslag kunnen liggen hechtingsstoornissen. Misschien was de bevalling gecompliceerd en had het kind tijdelijk zuurstoftekort. Soms hebben kinderen vanaf hun geboorte problemen die niet verklaard kunnen worden.
Uit de medische wereld kennen we inmiddels het verschijnsel ‘strek-baby’ (de zuigeling is abnormaal gespannen en lichamelijk contact is vrijwel niet mogelijk) en ‘huil-baby’ ( het kind huilt abnormaal veel zonder dat daarvoor een directe oorzaak kan worden gevonden).

Diagnose:

Door het specifieke gedrag van het kind (schijnaanpassing buiten het gezin, survivors-gedrag) wordt de problematiek vaak niet of onvoldoende herkend. Het gaat hier om een ingrijpende ontwikkelingsstoornis die niet nader kan worden getypeerd. Vaak zien ouders er tegen op om bij een hulpverleningsinstantie zoals de RIAGG aan de bel te trekken omdat zij in hun naaste (familie) omgeving ook geen of weinig begrip ondervinden. Het wordt dan dubbel zo moeilijk om met de problemen bij ‘een vreemde’ aan te komen. Soms lijken professionele hulpverleners ‘niets bijzonders te kunnen vinden’ en voelen ouders zich in de kou staan.

Vragen:

Ook al is er bij uw kind wèl een duidelijke diagnose gesteld, dan nog zijn de problemen en die van uw kind daarmee verre van opgelost.

 

 • Wie helpt u kind verder?
 • Hoe gaat u dagelijks om met de problemen in uw gezin?
 • Bestaat er een therapie voor uw kind?
 • Moet het kind uit huis geplaatst worden en zo ja, wilt u dat wel?
 • Zullen de problemen altijd zo ernstig blijven, of is er kans op verbetering bij het opgroeien?
 • Met wie kunt u er over praten zonder dat u zich schuldig voelt?
 • Wie begrijpt van binnenuit hoe moeilijk het dagelijkse leven met uw kind is?

Hulp:

Bij al deze vragen wil oudervereniging 'De Knoop' u tot steun zijn.
Naast het lotgenotencontact werkt 'De Knoop' samen met een team van specialisten dat zich ten doel gesteld heeft onderzoek te doen, standpunten en methodes te ontwikkelen en uit te dragen.


De praktijk:

Helaas wijst de praktijk uit dat het voor de ouders vaak een langdurige en moeizame weg is om de juiste diagnose (en dus ook de juiste behandeling!) gesteld te krijgen door de hulpverlenende instanties, terwijl het gezin tevens steeds meer geïsoleerd raakt. Of moeten we zeggen: steeds meer 'in de knoop'…….?

voor vragen/contact : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De Knoop Website: De Knoop

 

 LOGA is een onafhankelijke oudervereniging. Zij heeft 2 doelstellingen:

 • Dienstverlening aan gezinnen die met een verstoorde gezinssituatie te kampen hebben als gevolg van geadopteerde probleem kinderen.
 • Het in de ruimste zin leveren van een bijdrage aan de mogelijke oplossing van deze problemen.

Dit is uit gewerkt in :

 • De interne doelstellingen

  Vanuit haar ervaringsdeskundigheid tracht LOGA ouders te helpen.
  Zij doet dat op de volgende manieren:

  • Erkennen en herkennen van de problemen waarmee mensen komen.
  • Hulp bieden bij het zoeken naar zo adequaat mogelijke oplossingen voor de problematiek waarmee het gezin kampt.
  • Ouders informeren over de mogelijke oorzaken van de problematiek.
  • De leden op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten in de vereniging en in "adoptieland" d.m.v. een eigen nieuwsbrief.
  • Het instandhouden en uitbreiden van regionale steunpunten; regionale contact personen bieden adoptieouders de mogelijkheid tot individuele en/of groeps gesprekken.
  • Het houden van bijeenkomsten worden door deskundigen lezingen gehouden over zaken die verband houden met problematisch verlopende adopties. Daarnaast is er op de bijeenkomsten gelegenheid tot onderling contact.

   

 • De externe doelstellingen

  Adoptieouders ervaren dat er onder hulpverleners vaak nog onvoldoende kennis is over de noodsituaties waarin gezinnen als gevolg van de problematische verlopende adopties kunnen verkeren. Ook zijn er nog hulpverleners die onvoldoende bekend zijn met de adoptieproblemen op zich. Zo blijkt helaas nogal eens dat zij in eerste instantie de oorzaak van de problemen leggen bij de andere gezinsleden, in de gezinssamenstelling of in de omstandigheden van het betrokken gezin. De beschadiging die adoptiekinderen bij een vroege verwaarlozing kunnen hebben opgelopen worden dan over het hoofd gezien.

  Om meer bekendheid te geven aan de problematiek en de mogelijke achtergronden daarvan, stelt LOGA zich extern ten doel:

  • De overheid te bewegen tot een zorgvuldiger adoptie beleid.
  • Mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.
  • In overleg te treden met hulpverlenende instanties om aandacht te krijgen voor de desbetreffende problematiek.
  • Hulpverlenende instanties tot specialisatie te bewegen.
  • Mee te werken aan een bredere en betere voorlichting aan nieuwe adoptie ouders.
  • Een bijdrage te leveren aan bekendheid van verwaarlozings problematiek in het algemeen.

Voor vragen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Loga website: LOGA

 voor advies bij opvoeding en bijzonder gedrag.

HECHTING
Ouders willen dat hun kind lekker in zijn vel zit, dat het zijn ontwikkelingsmogelijkheden kan benutten en, niet in de laatste plaats, een band met hen krijgt. Geadopteerde kinderen hebben voor hun komst in het gezin al het nodige meegemaakt. Dit kan het aangaan van hechting beïnvloeden. Prins van Haarlem is gespecialiseerd in begeleiding van ouders en adoptiekinderen. In onze pedagogische praktijk combineren we een professionele aanpak en een optimale toegankelijkheid.

(ZELF)VERTROUWEN
Prins van Haarlem is een initiatief van Ilse Prins en Helen van Haarlem. Vanuit onze beroepsmatige achtergrond hebben we veel deskundigheid in huis ten aanzien van adoptiekinderen en hechtingsproblematiek. Adoptiekinderen vragen, mede vanuit hun voorgeschiedenis, vaak een andere benadering en een meer specifieke afstemming van ouders. Het is belangrijk dat deze kinderen een besef van bestaansrecht krijgen, de kans krijgen (zelf)vertrouwen te ontwikkelen en zich gaan hechten aan voor hen belangrijke volwassenen.

SHERBORNE
Kennis en ervaring combineert Prins van Haarlem met een praktische aanpak. We begeleiden adoptieouders door middel van Oplossingsgerichte gesprekken, Video Interactie Begeleiding, de Sherborne-methode of een combinatie hiervan. De site www.prinsvanhaarlem.nl geeft u meer informatie over deze methoden. We beschikken over een eigen kantoorruimte nabij bedrijventerrein Coldenhove in De Lier, ter hoogte van Maassluis, gemakkelijk te bereiken vanuit de regio's Den Haag, Delft en Rotterdam. Onze dienstverlening is echter ook beschikbaar voor adoptiegezinnen die buiten deze regio's woonachtig zijn.

VRAGENLIJST OP SITE
We zijn een particulier initiatief en werken met vaste uurtarieven. Een eerste, oriënterend gesprek is overigens kosteloos. Er is een dagelijks telefonisch spreekuur van 13.00 uur tot 13.45 uur. Staat het antwoordapparaat aan (dan zijn wij over het algemeen in gesprek), probeert u het dan later eens opnieuw of stuurt u ons vrijblijvend een e-mail ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). Op onze website vindt u een vragenlijst. Wanneer u deze lijst invult, krijgt u een indicatie of onze hulp passend is bij uw vraag of eventuele zorgen omtrent uw kind.

GROEPSSHERBORNE
Sinds kort bieden wij, naast een individueel Sherborne aanbod, de Sherborne methode groepsgewijs aan. In kleine groepjes (vier kinderen, vier ouders) werken we aan het (zelf)vertrouwen van de kinderen. Aandachtspunten zijn je leren in te leven in de ander, je leren over te geven aan de ander en je krachten leren te verdelen. Kinderen genieten erg van Sherborne. Het effect is dat zij zich meer de moeite waard gaan voelen en prettiger in hun vel zitten. Een digitale folder met meer informatie is te verkrijgen via telefoon of email.

ADRESGEGEVENS
Prins van Haarlem, Poortcamp 21, 2678 PT, De Lier, 0174-527940 www.prinsvanhaarlem.nl