Hechting


Het verloop van hechting tussen ouder en kind

Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven (augustus 2005)

Bron: www.opvoedadvies.nl. Op deze website schrijft kinder- en jeugdpsychologe Tamar de Vos iedere maand een artikel over opvoedvraagstukken.

Hechting is het verlangen, de behoefte van een mens, een jong kind in dit geval om de nabijheid te zoeken van een of meerdere specifieke personen. Baby's zijn er van nature op ingesteld een hechte liefdevolle relatie aan te gaan met tenminste een persoon. Deze relatie biedt het kindje veiligheid, geborgenheid, en voldoening. Hechting speelt een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind. Een goede hechting is essentieel voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling en helpt een kind om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die zich goed hebben kunnen hechten aan een of meerdere personen in het eerste jaar van hun leven sociaal emotioneel beter functioneren dan kinderen die niet de mogelijkheid hebben gehad zich veilig te hechten. De kinderen met een goede hechting blijken beter te kunnen omgaan met tegenslagen, hebben een beter gevoel van eigenwaarde, zijn sociaal vaardiger, weerbaarder, leergierig en minder angstig. Wat overigens niet wil zeggen dat een kind wat angstig aangelegd is, weinig zelfvertrouwen heeft of sociaal wat onhandig of angstig is zich dus niet goed heeft kunnen hechten. Ook bij goed gehechte kinderen zien we deze problemen wel, alleen minder vaak dan bij kinderen die zich niet goed hebben kunnen hechten.

Hoe de hechting verloopt

De eerste maanden wordt de basis gelegd en vindt de hechting nog onbewust plaats en nog niet selectief. Doormiddel van gehechtheidsgedrag probeert een baby al heel jong de mensen om zich heen nabij te houden. Onder dit gehechtheidsgedrag vallen huilen, lachen, brabbelen, grijpen, zuigen en volgen met de ogen. De eerste weken probeert het kindje nog met iedereen contact te krijgen (niet selectief), Maar zo rond de drie maanden beginnen kinderen voorkeur te ontwikkelen voor een paar personen in de directe omgeving van het kind en richt het kind het gehechtheidsgedrag voornamelijk nog op deze mensen. Het gehechtheidsgedrag begint reactief te worden, het is een reactie op de aanwezigheid van bepaalde personen en op het gedrag van deze mensen, in plaats van instinctief te reageren op de aanwezigheid van mensen. Dit gerichte gehechtheidsgedrag zorgt er voor dat het kind zich aan de ouders hecht, maar ook dat de ouders zich aan het kind hechten.

Vanaf 5/6 maanden begint het kind zich echt bewust te hechten aan de personen in zijn of haar directe omgeving. We zien dan vaak dat één persoon centraal komt te staan (exclusieve gehechtheid). Om een goede hechting te kunnen krijgen is het belangrijk dat er niet te veel verschillende personen voor het kind zorgen, dat er niet te veel wisselingen hierin plaats vinden en dat er personen zijn met wie het kind geregeld tijd door brengt. Maar enkel aanwezig zijn of enkel het kind verzorgen is niet voldoende om hechting te bewerkstelligen. Het kind hecht zich aan die personen die adequaat reageren op de signalen van het kind. De kwaliteit van de relatie en de continuïteit van de relatie is belangrijker dan de kwantiteit. Goed reageren op de behoeftes van het kind is dus belangrijker dan veel tijd met het kind doorbrengen. En door gehoor te geven aan de behoeften van het kind leert het kind te vertrouwen op de omgeving.

Zo rond de 7/ 8 maanden oud zien we dat kinderen eenkennig beginnen te worden, een duidelijk signaal dat ze zich gehecht hebben aan een of een paar mensen in de directe omgeving van het kind. Ook beginnen we dan scheidingsangst te zien wanneer de personen waaraan het kind gehecht is weg gaan. Op deze leeftijd begint het kind namelijk te beseffen dat de ouders of de persoon waaraan het kind gehecht is blijft bestaan, ook wanneer het kind deze persoon niet kan zien. Dit zorgt er voor dat het kind bij deze persoon wil zijn. Het kan dan ook goed zijn om op deze leeftijd te oefenen met het weggaan door heel kort weg te gaan, kiekeboe spelletjes te spelen en verstoppertje.

Meestal wordt rond de 8/9 maanden de kritieke fase voor de hechting afgesloten en is het kind (hopelijk) veilig gehecht. Maar de hechting blijft natuurlijk nog wel toenemen. Tot anderhalf/ twee jaar kunnen kinderen nog veel moeite hebben gescheiden te worden van de personen aan wie ze gehecht zijn en sommige kinderen blijven hier moeite mee hebben tot ze een jaar of vier zijn.
Vanaf drie jaar verandert het gehechtheidsgedrag steeds meer in de richting van partnerschapsgedrag, waarbij het kind zich meer op de behoefte van de ander gaat richten en niet alleen contact zoek voor zichzelf maar ook voor het plezier van de personen aan wie het gehecht is.

Veilig gehecht of niet?

Gelukkig verloopt de hechting tussen ouders en kinderen over het algemeen goed. We spreken dan van veilige hechting. Maar soms ook verloopt de hechting niet zoals dit zou moeten. Dit kan komen door problemen bij het kind, zoals hoge prikkelbaarheid bij het kind (b.v. bij een huilbaby of een kind net een gesloten karakter) maar ook door problemen binnen het gezin of door emotionele problemen bij de ouders. Ook door omstandigheden buiten het kind of gezin op kan de hechting verstoort worden, bijvoorbeeld wanneer het kind door ziekte langere tijd gescheiden moet worden van de ouders.
We zien dan dat het kind onveilig gehecht is, hetgeen zich kan uiten in extreem aan de ouders hangen, maar ook in het juist amper opzoeken van de ouders/ opvoeders.

Een veilig gehecht kind durft zolang het zich veilig voelt de wereld te verkennen en zoekt wanneer het angstig is de veiligheid op bij de ouders. De ouders reageren adequaat op de signalen van het kind en zijn er voor het kind wanneer het kind de ouders nodig heeft, maar geven het kind ook de ruimte de wereld te ontdekken.
Wanneer ouders het kind afwijzen, verwaarlozen of niet reageren op de behoeftes van het kind zien we vermijdende gehechtheid. Het kind vermijd contact met de ouders en heeft over het algemeen ook weinig vertrouwen in andere mensen. Het kind komt in een isolement

Dan is er ook een groep ouders die enkel op het kind reageren vanuit de eigen behoefte. Er wordt bijvoorbeeld met het kind gespeeld of geknuffeld wanneer het eigenlijk wil slapen en wanneer het kind behoefte heeft aan spelen of knuffelen geven de ouders geen reactie. Dit leidt tot angstig-afwerende hechting, waarbij het kind vaak juist erg aan de ouder hangt omdat het kind onzeker is over hoe en of de ouder zal reageren op het kind.

De meest onveilige hechting is de gedesorganiseerde hechting, welke over het algemeen ontstaat door een traumatische ervaring (zoals het verlies van een gehechtheidspersoon) of door een psychiatrische ziekte bij de ouder. De ouder reageert dan sommige periodes wel adequaat op de behoeftes van het kind en andere periodes helemaal niet. We zien bij deze kinderen zowel dat ze zich vastklampen aan de ouder als ook het afweren van de ouder. Het kind durft niet te vertrouwen op de ouder/ opvoeder

Hechting voor het leven?

Het eerste levensjaar van een kind is dus heel belangrijk voor de hechting tussen de ouders/opvoeders en het kind. Maar gelukkig betekent een moeilijk begin niet dat het kind dus voor het rest van zijn of haar leven slecht gehecht zal zijn. Met behulp van begeleiding aan de ouders kan de hechting als nog goed op gang geholpen worden. Ook na het eerste levensjaar is de hechting zeker nog beïnvloedbaar. Dit betekent dus dat een slechte hechting herstelt kan worden, maar helaas ook dat een goede hechting verstoort kan worden door een negatieve gebeurtenis.
De hechting wordt dus meestal opgebouwd in het eerste levensjaar, maar moet ook daarna altijd een punt van aandacht blijven.Hechting (attachment) is de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders. Bij adoptie is hechting een centraal onderwerp. In de onderstaande artikelen lichten gezaghebbende auteurs of instanties hechting toe.

Truus Bakker ontwikkelde bouwstenen voor de hechtingsrelatie tussen ouder en kind. Van bouwsteen 1 (basisveiligheid) tot bouwsteen 5 (creativiteit). In de toelichting op de film 'Vertrouwen in adoptie, hechten en loslaten' licht ze de bouwstenen uitgebreid toe.

Hechting komt bij de voorlichting (VIA-cursus) en bij video interactie begeleiding vaak aan de orde. Een VIA- en een VIB-medewerkster gaan in het artikel 'Hechten is gevoel krijgen' uit het Adoptietijdschrift in op hechting.Hechtingsstoornissen komen onder zowel biologisch eigen-kinderen, pleeg- als adoptiekinderen voor; zowel bij NSN- als SN-adoptiekinderen.


Kinderen met een hechtingsstoornis zijn niet in staat zich te hechten aan mensen in hun naaste omgeving. Het basisvertrouwen in anderen ontbreekt. Tot in de volwassenheid kunnen ze alleen oppervlakkige relaties aangaan. Kinderen met een hechtingsstoornis voelen zich doorgaans afgewezen en niet gewenst. Vaak stellen ze zich vernietigend en agressief op ten opzichte van hun naaste omgeving, met name naar hun moeder. Kinderen met een hechtingsstoornis kunnen in twee typen worden verdeeld: het passieve kind dat ogenschijnlijk alles accepteert maar extreem initiatiefloos blijft, en het agressieve, erg actieve kind.


Hoe herkent u een hechtingsstoornis?

  • Het kind heeft geen vertrouwen in volwassenen, is bang om relaties aan te gaan en stoot ouders (vaak de moeder) af;
  • Het kind voelt zich anders dan de rest van het gezin; het kind voelt zich tekortschieten. Mede hierdoor wordt het kind eenzaam;
  • Sommige kinderen isoleren zich van de buitenwereld: zij hebben geen echte vrienden bij leeftijdsgenoten;
  • Het kind handelt zonder geweten, leert niet van zijn fouten en heeft een sterke vernietigingsdrang - gericht op zichzelf (automutilatie) én op anderen (vaak de moeder);
  • Veelvoorkomend gedrag bij mensen met een hechtingstoornis: fysiek geweld, wreedheid jegens dieren, (dwangmatig) vreten, stelen, vernielen, slapeloosheid, provocerend seksueel gedrag en weglopen;
  • Het kind heeft de neiging oppervlakkige, makkelijk inwisselbare contacten aan te gaan;
  • Het kind is geniaal in het observeren, taxeren en manipuleren van de mensen om zich heen, en het lukt het kind regelmatig om de ouders tegen elkaar uit te spelen. Hierdoor is het eigenlijke (hechtings)probleem voor mensen buiten het gezin vaak onzichtbaar;
  • Het kind heeft meestal een normaal of hoog IQ. Dit blijkt niet uit schoolresultaten: leerprestaties en creativiteit blijven vaak achter.
    (Bron: www.ggzkinderenenjeugd.nl)


Hier vindt u links naar verenigingen en informatie over hechtingsstoornissen:

De Knoop hechtingsstoornissen bij biologisch eigen-, pleeg- en adoptiekinderen
LOGA gezinsproblematiek adoptie
NERVA werkgroep van en voor ouders met gezinsproblematiek (Wereldkinderen)
OverSchatten netwerk voor pleeg- en adoptieouders; m.n. hechtingsstoornissen in combinatie met verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand
A4everFamily.org hechting rondom adoptie, pleegzorg, langdurig gehospitaliseerde kinderen etc. (engelstalig)Stichting Adoptievoorzieningen
Adoptie en hechting als proces
Veel (aspirant-)adoptieouders hebben vragen over hechting en het hechtingsproces in het gezin. In deze brochure wordt aandacht besteed aan wat hechting is, welke fasen het hechtingsproces kent, het onderscheid tussen veilige en onveilige hechting en het specifieke rondom hechting bij adoptie.
Daarnaast wordt ingegaan op het signaleren van hechtingsproblemen en leest u welke mogelijkheden er zijn als de hechting niet vanzelfsprekend verloopt.
Te bestellen via www.adoptie.nl.

Stichting Adoptievoorzieningen
Adoptie: het eerste jaar na aankomst: informatie voor (toekomstige) ouders
De eerste periode na aankomst in het gezin is van groot belang voor het adoptiekind, de adoptieouders en eventuele andere gezinsleden. De brochure besteedt aandacht aan de extra dimensies die adoptie heeft voor het ouderschap. Aan de orde komen de emotionele en praktische zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van het gezin en het leven in Nederland, het gedrag van het kind, hechting en mogelijkheden tot opvoedingsondersteuning.
Te bestellen via www.adoptie.nl.

Stichting Adoptievoorzieningen
Verlies en rouw door adoptie: informatie voor ouders
Hoe kunt u als adoptieouder signalen van rouw bij uw kind herkennen en hanteren? Aan de orde komen: algemene informatie over verlieservaringen en rouwen; specifieke verlieservaringen in de adoptiedriehoek; mogelijke reacties op verlieservaringen; de invloed van verlies op het leven van geadopteerden en tips bij het ondersteunen van kinderen bij het omgaan met verlies.
Te bestellen via www.adoptie.nl.

Femmie Juffer. Adoptiekinderen. Opvoeding en gehechtheid in het gezin, 1997
Buitenlandse adoptiekinderen, afkomstig uit bijvoorbeeld Sri Lanka, India, China of Colombia, brengen vaak de eerste weken of maanden van hun leven door in een of meer kindertehuizen of pleeggezinnen voordat zij in een Nederlands adoptiegezin worden geplaatst. Soms hebben deze kinderen te maken gehad met scheiding en verwaarlozing. Adoptiegezinnen die kinderen uit het buitenland adopteren komen voor specifieke opvoedingsvragen te staan. Hoe moeten zij bijvoorbeeld omgaan met de achtergrond van hun kind, hoe kunnen zij hun kind voorlichten over de adoptie en hoe goed zal het kind zich hechten in het gezin? In dit boek worden deze en andere opvoedingsvragen verkend vanuit verschillende invalshoeken en voorzien van praktische adviezen, praktijkvoorbeelden en gevalsbeschrijvingen.