Na thuiskomst

De wet schrijft voor dat je binnen vijf dagen na aankomst in Nederland het kind moet aanmelden bij de afdeling Bevolking van de gemeente waar je wooont. In sommige gevallen is het echter nodig om eerst een afspraak te maken en ook in deelgemeenten kunnen afwijkende regels gelden. Informeer dus ruim van tevoren wat er in jullie gemeente van toepassing is en vergeet niet te vragen welke documenten men denkt nodig te hebben. De meeste gemeenten nemen genoegen met een identiteitsbewijs, het geboortebewijs en de afstands- of adoptieverklaring, maar reken daar niet zonder meer op.

Let op: je moet wel de originele gelegaliseerde documenten tonen, maar men heeft geen recht op inname ervan. Een kopie ervan volstaat echt, ook al beweert de dienstdoende ambtenaar wellicht anders.SOFI


Een heikel punt na thuiskomst is soms de verkrijging van het sociaal-fiscaalnummer (SOFI-nummer) dat noodzakelijk is voor de Belastingdienst, werkgevers, uitkeringsinstanties, instanties die subsidies verstrekken (bijvoorbeeld huursubsidie en studiefinanciering), scholen, ziekenfondsen en andere organisaties met publieke taken. Zij moeten het sofinummer vragen. Deze verplichting geldt ook voor een aantal private-organisaties, zoals banken en levensverzekeringsmaatschappijen. Deze organisaties moeten namelijk aan de Belastingdienst informatie verstrekken die van belang is voor de belastingheffing.

In sommige gemeenten krijg je het SOFI nummer gewoon medegedeeld bij de aangifte, maar formeel geldt een andere regeling:

Het sofinummer wordt automatisch toegekend zodra de Belastingdienst vanuit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) bericht heeft ontvangen van een geboorte of een vestiging vanuit het buitenland. Binnen enkele weken na de geboorte ontvangen de ouders/verzorgers automatisch een kennisgeving met het sofinummer van het kind. Bij vestiging vanuit het buitenland wordt geen kennisgeving toegezonden. In dat geval moet u uw sofinummer persoonlijk ophalen bij een van de belastingdienstkantoren met een uitgiftebalie voor sofinummers.

Tref je dus een gemeente die volgens de letter van de wet handelt, dan ben je dus verplicht je in persoon te melden bij de belasting. Van meerdere ouders kregen wij de tip om een paar dagen na aangifte een uittreksel uit de GBA te vragen, want daar staat dus het sofinummer gewoon op ! Dat bespaart in ieder geval een reis en hopelijk ook een beetje ergernis.

BSN


Het burgerservicenummer (BSN) wordt in 2007 ingevoerd. Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschreven staat in de Gemeentelijke basisadministratie en persoonsgegevens (GBA) of de nog te vormen registratie niet-ingezetenen. Getalsmatig is het burgerservicenummer gelijk aan het sociaal-fiscaalnummer (Sofi-nummer), dat wil zeggen dat het ook uit negen cijfers bestaat en dat het voldoet aan de elfproef. Het BSN onderscheidt zich van het Sofi-nummer voor wat het bereik ervan betreft en de wijze waarop wettelijk is vastgelegd wat met behulp van het BSN mag gebeuren. Het BSN zal door (overheids)organisaties gebruikt worden voor de communicatie met de burger en, daar waar dat wettelijk is toegestaan, voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen (overheids)organisaties onderling.

Bij inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of de nog te vormen registratie niet-ingezetenen wordt altijd een burgerservicenummer (BSN) toegekend. Bij de invoering van het BSN-stelsel wordt het Sofi-nummer van iedereen die ingeschreven staat in de GBA omgezet in het BSN. Je krijgt dus straks bij de inschrijving direct het BSN.

 

 

Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op de aankomst van je kind in Nederland. Door veel gemeenten wordt de aanvraag voor kinderblijslag automatisch gedaan tijdens de aangifte, maar in sommige gevallen moet je dit zelf regelen. Meer informatie vind je op http://www.svb.nl/.

 


Indien je kind volgens de nieuwe regels al reeds in China de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen is de onderstaande procedure niet van toepassing.

De wet schrijft voor dat je binnen acht dagen het kind moet aanmelden bij het hoofd van de plaatselijke politie voor een vergunning tot verblijf. In de praktijk wordt echter stevig de hand gelicht met deze eis. In bijna iedere gemeente is wel een afwijkende regeling van kracht. Informeer dus ruim van tevoren wat er in jullie gemeente van toepassing is.


Het volgende is ontleend aan de website van de IND:
Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning moet je een afspraak maken om naar het IND-loket in jullie regio te gaan. Bel hiervoor 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.).

Als je een afspraak hebt gemaakt, krijg je een brief thuisgestuurd. Je ontvangt ook een aanvraagset voor de verblijfsvergunning. In deze brief staat welke documenten mee moeten wordengenomen naar de afspraak. Als je de aanvraag indient bij het loket, moet je meteen de kosten voor de aanvraag betalen (€ 188). Je kan dit bedrag pinnen. Het is ook mogelijk om contant te betalen.
Als de adoptiefouders over de Nederlandse nationaliteit beschikken moet een verblijfsvergunning worden verstrekt met een geldigheidsduur van 5 jaar. Benadruk dit tijdens je bezoek.


Na toekening van de verblijfsvergunning moet het verblijfsdocument worden opgehaald bij een IND-loket. Je krijgt hierover een brief thuisgestuurd waarin staat waar het document kan worden opgehaald en welke papieren je moet meenemen. Voor het ophalen van het document hoef je geen afspraak te maken.

 

Indien in het land van herkomst geen adoptieuitspraak heeft plaatsgevonden, moet na aankomst in Nederland bij het gerechtshof het gezag over het kind worden aangevraagd. Ook wanneer er wel een uitspraak is gedaan zoals in China en Taiwan, is dit aan te raden. Bij adoptie door één persoon, berust het ouderlijk gezag bij die persoon. Desgewenst is het mogelijk dat de partner mede-gezag aanvraagt. Dit geldt voor alle samenlevingsvormen. Hieronder staat een voorbeeld van een aanvraag tot gezag:

Plaats, datum

Aan het Gerechtshof te ,


Edelachtbare Heer/Vrouwe

Hiermee verzoeken wij,

en


Beide wonende te

het voogdijschap over de minderjarige << CHINESE naam kind, geboortedatum,
geboorteplaats en land>>

toe te kennen aan en


Adoptief vader


Adoptief moederBijlagen:
- Kopieen diverse gelegaliseerde officiele adoptiepapieren uit China
- Kopie geboorteakte China Kind
- Kopie paspoort kind
- Kopie paspoorten adoptiefouders
- Kopie huwelijksakte adoptief ouders
- Kopie geboorteakten adoptief ouders
- Uittreksel GBA-register WOONPLAATS
- Kopie Beginseltoestemming Min.van Justitie

 

 

BKA tot 2006

Adoptie finaliseren voor ouders met een BKA-nummer tot 1 januari 2006

De CCAA eist op grond van de Chinese adoptiewet en het Haags adoptieverdrag dat een kind zo snel mogelijk de nationaliteit krijgt van het land waar de adoptie wordt gefinaliseerd.

Kinderen uit China en Taiwan (zogenaamde "niet-verdragslanden") komen naar Nederland op een Chinees of Taiwanees paspoort voorzien van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Volgens de sinds 1 januari 2004 van kracht zijnde Wet conflictenrecht adoptie (WCA) is dit een adoptie als bescheven in artikel 7:

1. Een buitenslands gegeven beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen en die is uitgesproken door een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar het kind zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak zijn gewone verblijfplaats had, terwijl de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, wordt erkend indien:

a. de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in acht zijn genomen, en

b. de erkenning van de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, en

c. erkenning niet op een grond, bedoeld in artikel 6, tweede of derde lid, van deze wet, zou worden onthouden.

2. Een adoptie als bedoeld in het eerste lid wordt slechts erkend indien de rechter heeft vastgesteld dat aan de in dat lid genoemde voorwaarden voor erkenning is voldaan. Toepasselijk is de procedure van artikel 26 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De rechter die vaststelt dat aan de voorwaarden voor erkenning van de adoptie is voldaan, geeft ambtshalve een last tot toevoeging van een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand. De artikelen 25, zesde lid, 25c, derde lid, en 25g, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.


Welke advocaat?

Er zijn in Nederland ruim tienduizend advocaten. Vrijwel al die advocaten zouden je moeten kunnen helpen. Laat echter een -vaste- kostenopgaaf maken vooraf en de zekerheid dat de betreffende advocaat daadwerkelijk ervaring heeft op adoptiegebied. Er zijn een paar advocatenkantoren die enkel en alleen adoptieuitspraken doen, en je mag voor de kosten dan rekenen op zo'n 600 euro.


Welke stukken heeft men nodig?

Van alle navolgende stukken die genoemd worden, zijn de originelen nodig, OOK van de Chinese stukken!

· de personalia van de adoptief ouders

· de personalia van de evt. reeds aanwezige kinderen

· de personalia van het te adopteren kind

· de nationaliteit van ALLE betrokkenen, dus van de ouders, van de evt. reeds aanwezige kinderen en die van het te adopteren kind.

· de data waarop ALLE betrokkenen op het betreffende adres werden ingeschreven

· in geval van verhuizing gedurende de laatste drie jaar: het vorige adres en de data van inschrijving op dat adres

N.B.: een uitdraai uit de persoonslijst voldoet niet, het gaat perse om een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie!

o volledige afschriften, niet ouder dan drie maanden op het tijdstip waarop het adoptierekest kan worden ingediend van:

· de huwelijksakte van de adoptief ouders

· de geboorteaktes van beide adoptief ouders

· de geboorteaktes van evt. reeds aanwezige kinderen:
voor reeds geadopteerde kinderen: Dienst Burgerzaken, gemeente Den Haag, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag, voor andere kinderen: de Dienst Burgerzaken van de gemeente waar de geboorte plaatsvond.

o een KOPIE van de beginseltoestemming en de evt. verlenging.

o de originele Chinese geboorteakte (aangeduid met Notarial Certificate of Birth, of woorden van deze strekking) van het te adopteren kind, met de Engelse vertaling.

o Indien u dat heeft gekregen: de originele afstands- of gevondenverklaring (aangeduid met Notarial Certificate of Abandonment of woorden van deze strekking) met de Engelse vertaling.

o De originele Chinese adoptieuitspraak (aangeduid met Notarial Certificate of Adoption, of woorden van deze strekking) met de Engelse vertaling.

o een kopie van het paspoort van uw kind. (alleen pagina's met de persoonsgegevens)

o Indien u tot voogd over het te adopteren kind bent benoemd,:

· een authentiek afschrift van de beschikking waarin dit staat vermeld.
Een beschikking wordt gekenmerkt door tenminste twee handtekeningen.
EN: een uittreksel uit het gezagsregister, kosteloos te verkrijgen bij de Griffier van het Kantongerecht te Amsterdam, Postbus 70515, 1007 KM Amsterdam.

· OF: als er geen gezagsvoorziening naar Nederlands recht tot stand is gekomen (dat hoeft ook niet wanneer men kan beschikken over de Chinese adoptie-uitspraak), dan moet in de plaats van het uittreksel uit het gezagsregister een verklaring van de griffier van het Kantongerecht te Amsterdam worden overgelegd waaruit blijkt dat het kind niet in zijn gezagsregister is opgenomen. Als u de griffier daarom schriftelijk vraagt, dan wordt uw schrijven geretourneerd met een stempel: genoemde minderjarige komt in het gezagsregister NIET VOOR.

o de verklaring ten aanzien van de geslachtsnaamkeuze (formulier ontvangt u van uw advocaat)

o de ingevulde vragenlijst (ontvangt u van uw advocaat)


De rechtbank legt adoptiezaken, waarvan de vereiste papieren niet in orde zijn, gewoon terzijde, waardoor de voortgang van de procedure vertraagd wordt.
Zorg dus dat alles aanwezig is!

Alle hierboven genoemde gegevens zijn overgenomen uit de informatiefolder van :
Koomen en Franken, advocaten.
Varnebroek 3
1815 HA Alkmaar
Fax: 072-5157702
Telefoon: 072-5153636


Hoe lang duurt het allemaal?

De afwikkeling van de hele procedure vanaf het concept van het verzoekschrift is vaak afhankelijk van de werklast van het kantoor. Dit kan verschillen van enkele weken tot enkele maanden. De stukken dienen dan ook tijdig worden afgegeven aan de advocaat.

Bij de ene rechtbank duurt het een paar weken voor het adoptieverzoek wordt behandeld, bij de andere rechtbank kan het soms wel tien maanden duren. Adoptiezaken worden behandeld door kinderrechters en die geven prioriteit aan 'echte' kinderzaken.

Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan en de wettelijke beroepstermijn van 3 maanden is verstreken krijgt de ambtenaar van de Burgelijke Stand van de gemeente Den Haag bericht van de griffier van de rechtbank. Vanuit Den Haag krijg je normaal gesproken bericht over de in de gemeentelijke basisadministratie aangebrachte wijzigingen.

De gemeente Den Haag informeert ook de Burgelijke Stand van de woonplaats over deze wijzigingen en wanneer aldaar de wijzigingen ook zijn aangebracht kan een Nederlands paspoort worden aangevraagd of bijschrijving in het paspoort van de ouders plaatsvinden.


Belangrijk:

Nu er enige ervaring is opgedaan met de Wet Conflictenrecht Adoptie blijkt dat er problemen kunnen ontstaan met de naamgeving van het geadopteerde kind uit China. Het is al een aantal malen voorgekomen dat de door de ouders gewenste naam niet door de rechtbank wordt overgenomen tijdens de erkenningsprocedure omdat die naam niet voorkomt op enig officieel document. Waar het in de oude procedure mogelijk was om tegelijk een verzoek tot naamswijziging te laten opnemen in het adoptierekest is dat in de nieuwe procedure niet meer mogelijk. Voor de naamswijziging moet dan dus een nieuwe rechtszaak worden aangespannen die uiteraard weer de nodige kosten met zich meebrengt.

Er is een mogelijkheid om dit te voorkomen. Het is namelijk mogelijk om tijdens de adoptieprocedure bij Civil Affairs in China al reeds de gewenste definitieve naam te laten vastleggen op het adoptiecertificaat, het zogenoemde rode boekje. Het is namelijk gebleken dat de Nederlandse rechter in de erkenningsprocedure dan wel bereid is om de naam zoals vastgelegd op het adoptiecertificaat als de definitieve naam te laten gelden. Ons advies is dus om van die mogelijkheid gebruik te maken.


Belangrijk bericht aangaande de verzorgingstermijn

Van Liliane Schepers ontvingen we een belangrijk bericht voor de mensen die hebben geadopteerd voor 1 januari 2004:

Als alleen-aanvrager bevind ik me momenteel in een tweede adoptieprocedure. Ik verwacht medio mei een voorstel te krijgen voor een tweede kindje uit China, zodat ik deze zomer kan afreizen naar China.

Ik wil graag mijn oudste dochter meenemen die tot voor kort nog de Chinese nationaliteit had (dit laatste vanwege het feit dat de verzorgingstermijn van 3 jaren nog niet voorbij is; deze termijn loopt november 2005 af). Omdat ik er echter veel waarde aan hecht mijn dochter mee te nemen en tegelijkertijd geen enkel risico wens te nemen tijdens het reizen, heb ik de rechtbank in Zutphen verzocht gebruik te maken van de 'overgangsregeling' die in de nieuwe wet Wcad is opgenomen.

Doel van het verzoek was:

o de adoptie naar Nederlands recht te erkennen

o de voornamen en geslachtsnaam te wijzigen

o de geboorteplaats en het geboorteland te wijzigen c.q. toe te voegen; voordat de verzorgingstermijn van 3 jaar voorbij zou zijn.

De rechtbank heeft gemeend in dit concrete geval niet de verzorgingstermijn van drie jaren af te wachten en heeft, nadat zij ook de Raad voor de Kinderbescherming hierin hoorde, dit verzoek blijkens een beschikking d.d. 19 januari 2005 gehonoreerd.

Naschrift: Uiteraard is dit een individueel geval, maar in voorkomende gevallen zal er ongetwijfeld naar deze zaak kunnen worden verwezen.

 

BKA vanaf 2006

Adoptie finaliseren voor ouders met een BKA-nummer vanaf 1 januari 2006


Het overgrote deel van deze informatie is afkomstig van de Nederlandse ambassade in Beijing. Wij adviseren echter iedereen met nadruk de informatie van de vergunninghouder stipt op te volgen.

Voor ouders met een BKA nummer van ná 1 januari 2006 en waarbij de adoptie na 1 januari 2006 is uitgesproken geldt dat de adoptie geheel conform het Haagse adoptieverdrag tot stand is gekomen.
Gevolg: Het kind heeft dus al recht op de Nederlandse nationaliteit, maar moet conform de Chinese nationaliteitswetgeving toch op een Chinees paspoort het land verlaten.

U krijgt van de Nederlandse Ambassade of Consulaat Generaal een gratis visum. Mocht u toch bij de Ambassade of het consulaat generaal een Nederlands paspoort willen aanvragen, dan kan dat wel, maar het kind zal NIET op dat paspoort het land kunnen verlaten! Afgifte van een Nederlands paspoort duurt gemiddeld 10 tot 15 dagen. Een Nooddocument (Laissez Passer of Noodpaspoort) wordt alleen afgegeven in noodsituaties. Aangezien het document niet nodig is om het land te verlaten, komen adoptiekinderen hiervoor niet in aanmerking.


Certificate of Conformity
:
Als een adoptie conform het Haagse adoptieverdrag tot stand is gekomen, geeft de land waar het kind vandaan komt een verklaring af, de zogenaamde `Certificate of Conformity of intercountry adoption'. China geeft deze documenten pas af sinds 1 maart 2008 en maakt hierbij v.w.b. Nederlandse adopties geen onderscheid tussen BKA nummers van vóór of ná 2006. Alle adopties krijgen een Certificate.

Wat heeft u nodig van de Ambassade of het Consulaat Generaal:

o Legalisatie van de volgende documenten:
Alle hieronder genoemde documenten dienen door de Chinese autoriteiten en door de Nederlandse Ambassade/CG gelegaliseerd te zijn. Bij de visumaanvraag worden kopieën gemaakt en krijgt u de originele documenten terug voor gebruik in Nederland. Let op: Het Certificate of Conformity hoeft niet gelegaliseerd te worden!

- Notarieel certificaat omtrent de geboorte van het kind

- Notarieel certificaat omtrent vondeling-status van het kind of afstandsverklaring ouders

- Notarieel certificaat omtrent de adoptie van het kind waarin verwezen moet worden naar het adoptieregistratie certificaat + het nummer daarvan

- Gelegaliseerde notariële kopie* van het in het Certificate of Conformity genoemde Adoptieregistratie certificaat

- Gelegaliseerde notariële kopie* van de Chinese gezondheidsverklaring van het kind

(*) Gelegaliseerde notariële kopiën bestaan uit een verklaring van een notaris (in Chinees en Engels), waarin hij stelt dat een bepaald Chinees brondocument, waarvan hij een kopie én een Engelse vertaling bijvoegt, door hem is gecheckt op echtheid. Deze verklaring wordt, net als alle notariële certificaten, gelegaliseerd door het Chinese Minsiterie van Buitenlandse Zaken.

Kosten: 26,25 Euro per document (contant te betalen in lokale valuta tegen de dagkoers van de Ambassade)

o Een visum:
In alle gevallen moet het kind reizen op een Chinees paspoort. Bij een verdragsadoptie krijgt u een (gratis) visum.

Te overleggen documenten:

- Aanvraagformulier + 2 recente pasfoto's van het kind

- Alle bovengenoemde gelegaliseerde documenten (u krijgt de originelen terug)

- Kopie van de beginseltoestemming (ter verificatie van uw BKA-nummer)

- Origineel Certificate of Conformity (+ kopie voor ons dossier, het origineel krijgt u terug)


Registratie geboorteakte bij Burgerzaken in Den Haag

Een afschrift of uittreksel van een akte is maar beperkt geldig. Dit geldt ook voor afschriften van akten die buitenlandse autoriteiten hebben opgemaakt. Veel instanties accepteren geen afschriften of uittreksels die ouder zijn dan zes maanden. Als u een buitenlandse akte in Den Haag laat inschrijven, kunt u altijd snel en gemakkelijk een afschrift of uittreksel van deze akte opvragen bij de Haagse Burgerlijke Stand. Op die manier heeft u altijd een recent afschrift van uw buitenlandse akte, zonder dat u daarvoor terug hoeft naar het land waar de akte is opgemaakt.

Voor het inschrijven van de geboorteakte is nodig:

 • Certificate of birth
 • Certificate of abandoned child
 • Adoption Registration Card (het gelegaliseerde document van het rode boekje)
 • Adoptieakte

 

Van al de boven genoemde documenten de originele en gelegaliseerde documenten opsturen.

En dan ook nog:

 • Certificate of Conformity
 • Consulaire verklaring Ambassade Beijing
 • Kopie paspoort kind
 • Kopie paspoort adoptieouders
 • Eventueel akte van naamskeuze kind indien de geslachtsnaam niet is gewijzigd bij de Chinese adoptie
 • Indien er geen geboorteplaats staat vermeld in de geboorteakte: verklaring betreffende - vermelding geboorteplaats
 • Uittreksel huwelijksakte ouders (aanvragen in plaats waar huwelijk heeft plaatsgevonden)
 • Ondertekend verzoek (door beide ouders) om de geboorteakte in te schrijven (zie de website van de Gemeente Den Haag).

 


Alle documenten aangetekend versturen naar:

 

Dienst Burgerzaken
Landelijke taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

 

Als de akte is ingeschreven krijg je bericht uit Den Haag en dan worden de originele documenten retour gestuurd (dit duurt ongeveer zes/zeven maanden)

 

 

Should the Adopted Children be Granted the Citizenship of the Receiving State?

China Center of Adoption Affairs (CCAA) requires that foreign adopters, when bringing the adopted children to their country after the conclusion of adoption registration procedure, should go through naturalization process in time, and forward a copy of the citizenship certificate to CCAA with the required post-placement reports. The main reasons for this requirement are as follows:

 • The adopted child to be granted the citizenship of the receiving state is in accordance with the spirits of relevant international conventions. In accordance with the Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Inter-Country Adoption (hereafter referred to as Hague Convention), inter-country adoption should take place in the best interests of the child and with respect for his or her fundamental rights. Hague Convention also provides that in cases of complete adoption, the children adopted internationally are entitled to the same rights as those adopted domestically. Guide to Good Practice under the Hague Convention points out that: the primary principle in treating the issue of nationality of the adopted children is “to avoid a situation in which the child become stateless” and “acquisition of the nationality of the receiving state will help facilitate the integration of the children into the adoptive family.” Article 11(1) of the European Convention on the Adoption of Children provides that “where the adopted child does not have, in the case of an adoption by one person, the same nationality as the adopter, or in the case of an adoption by a married couple, their common nationality, the Contracting Party of which the adopter or adopters are nationals shall facilitate acquisition of its nationality by the child.”
 • It is required by Chinese law for the adopted child to be granted citizenship of the receiving state. The Adoption Law of People’s Republic of China provides that “adoption should take place in favor of the caring and growth of the minor adopted.” In order to show the government’s concern and responsibility over the protection of adopted Chinese children, China has made the acquisition of the nationality of the receiving state a precondition for inter-country adoption to all the countries which have cooperation with China, including contracting as well as non-contracting states of the Hague Convention. It is a fundamental and necessary guarantee for the adopted to be granted citizenship so that the adopted will be entitled to the civil rights and welfare treatment after they grow into adulthood.
 • It is fundamental for the adopted to be granted the citizenship of the receiving state to ensure their best interests and basic rights. It is fundamental for the adopted to be granted citizenship of the receiving state so that he or she is entitled to the civil rights of social welfare, medical insurance, education and employment, etc. In the development of the adopted child, if accidents take place in the family, which leads to the loss of the guardian, the adopted child’s civil rights such as the right to inherit may be affected because of the citizenship issue. These children who are adopted by foreign citizens but still retain their Chinese citizenship will not get the protection of Chinese government after losing their parents, and it may happen that they are abandoned because they are stateless.

Op basis van deze tekst zou het dus duidelijk moeten zijn dat de Chinese nationaliteit verloren gaat, maar de Nederlandse overheid is niet zo vlot van begrip. Mocht je dus ontdekken dat je kind zowel met de Chinese als de Nederlandse nationaliteit staat geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) dan is de onderstaande mededeling voldoende om hierin verandering te brengen:


Eind 2005 is door de Nederlandse autoriteiten de vraag neergelegd bij het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken aangaande het verliezen van de Chinese nationaliteit bij adoptie. Uit de reactie van hen is gebleken dat door de adoptie de Chinese nationaliteit verloren zou gaan, behalve bij de adoptie van vondelingen en kinderen van wie de ouders niet bekend zijn. Dit is bekend gemaakt in Burgerzaken & Recht 2005 nr.9 p.382.


Een jaar later is daar echter weer een rectificatie op gekomen. Het antwoord van de Chinese autoriteiten was verkeerd geïnterpreteerd. In alle gevallen verliest een adoptiekindje uit China de Chinese nationaliteit. Dit is bekend gemaakt in Burgerzaken & Recht 2006 nr.2 p.83.


Ik verzoek u derhalve per direct de vermelding van de Chinese nationaliteit te verwijderen.

 

 

De eerste vier levensjaren houden zij de groei, ontwikkeling en inentingen bij van uw kind.
U dient zelf het bureau op de hoogte te stellen van de komst van uw kindje. Zij kunnen u helpen met alles op het gebied van kinderen: aanschaf van baby spullen, voeding, verschonen van een baby, huilgedrag, etc. Zodra uw kind hier is kunt een afspraak maken met de verpleegkundige van het bureau die een huisbezoek komt af leggen. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over uw kind en wat u kan verwachten van het consultatiebureau. Bovendien krijgt u het 'Groeiboek'. Hierin kunt u de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. Er staat informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind: voeding, lengte, gewicht, inentingen, aanwijzingen en handige tips van het consultatie-bureau.

Inentingen kinderen uit China

 

Ook al heeft uw kind in China inentingen gehad, dan is het toch raadzaam om een inhaal entschema te beginnen. Overleg dit met uw huisarts of consultatie-arts. Als uw kind in het WKZ (Utrecht) of Martiniziekenhuis (Groningen) wordt onderzocht dan zal het bloed onderzocht worden op anti-stoffen. Er wordt gekeken of uw kind voldoende antistoffen heeft tegen Polio, Tetanus en Difterie. U kunt dit onderzoek natuurlijk ook aanvragen in overleg met uw kinderarts.

U krijgt voor uw kind een bewijs van vaccinatie van de (provinciale) Entadministratie toegestuurd. Mocht uw kind op antistoffen zijn getest dan zijn deze uitslagen naar de entadministratie gestuurd. Op het bewijs staan de inentingen die met zekerheid zijn gedaan in land van herkomst. Mede met dit bewijs krijgt u inentingskaarten met de inentingen die nog gedaan moeten worden, bijv. HIB1 en BMR1. Deze moet u meenemen naar de consultatie arts.

 

Het normale schema is het volgende met daarin:

o DKTP

· Difterie

· Kinkhoest(pertussis)

· Tetanus

· Poliomyelitis

o HIB

· Haemophilus influenza (hersenvliesontsteking)

o DTP

· Difterie

· Tetanus

· Poliomyelitis

o BMR

· Bof(Parottis)

· Mazelen(Morbilie)

· Rode hond(Rubella)

schema:

o 2 maanden

· DKTP1

· HIB1

o 3 maanden

· DKTP2

· HIB2

o 4 maanden

· DKTP3

· HIB3

o 11 maanden

· DKTP4

· HIB4

o 14 maanden

· BMR1

o 4 jaar

· DTP

o 9 jaar

· DTP

· BMR2

Aan kinderen boven een jaar wordt geen kinkhoestcomponent meer gegeven omdat dit bij grotere kinderen enig gevaar inhoudt. Baby's kunnen een volledig schema krijgen. Afhankelijk van de eventuele antistoffen die gevonden zijn in het bloed wordt een entschema gemaakt.


Een voorbeeld: Een kind van bijna twee jaar die onvoldoende was ingeent in land van herkomst kreeg het volgende entschema:

o DTP1 + HIB1
eerste keer

o DTP2 + HIB2
na 1 maand

o DTP3 + BMR1
na 6 maanden

o DTP + BMR2
op 9-jarige leeftijd

Het kind kreeg niet op 4-jarige leeftijd DTP4 omdat de eerdere entingen te recent waren.
Bovenstaand is een voorbeeld, de consultatie-arts zal voor uw kind een eigen schema volgen.

 

Inentingen kinderen uit Taiwan

De kinderen die uit Taiwan naar Nederland komen hebben een inentingsboekje bij zich.
De inentingen die ze hebben gehad zijn over het algemeen zeer betrouwbaar en hoeven dan ook niet overnieuw te worden gegeven. Veel kinderen in Taiwan krijgen de BCG-vaccinatie tegen tuberculose. Hierdoor ontstaat er 2 tot 3 weken na de vaccinatie een zweertje op de (linker)bovenarm. Wanneer het kind dus vlak voor vertrek naar Nederland pas is gevaccineert kan het zweertje ook pas in Nederland ontstaan. Dit zweertje is onschuldig en geneest weer vanzelf. Daarnaast krijgen ze de DKTP in een iets andere vorm dan in Nederland: Difterie ,Kinkhoest heet officieel Pertussius, Tetanus krijgen ze als inenting en die heet dan: DPT en Polio krijgen ze vaak in de vorm van druppeltjes gevaccineert.
Op de inentingskaart staan dan: DPT - Polio of DPT - O.P.V (Orale Polio Vaccin). Veel kinderen krijgen in Taiwan ook de de inentingen tegen Hepatitus-B. Veelal omdat de moeder drager is van deze ziekte, deze inentingen moeten dan ook in Nederland worden vervolgd! Het beste is om met een kinderarts of consultatiebureau-arts een inentingsschema vast te stellen.

Medische gegevens kindje uit Taiwan:

De medische gegevens die je krijgt van een kind uit Taiwan zijn over het algemeen zeer uit gebreid. Vaak krijg je o.a het medisch rapport van de bevalling in het ziekenhuis en zo weet je dus of er nog bijzonderheden waren tijdens de bevalling maar bijvoorbeeld ook hoe laat je kind is geboren. Elk kind in Taiwan wordt getest op aids en ook daarvan ontvang je de papieren. Wel wordt er aangeraden om in Nederland nog een uitgebreid medisch onderzoek te laten doen in het ziekenhuis door een kinderarts met alle daarbij behorende onderzoeken!

 

 

Sinds 1 januari 2009 zijn de kosten van adoptie niet meer aftrekbaar. Intensief contact met de politiek door het AdoptieOudersOverleg heeft ertoe geleid dat er na langdurig overleg tussen Tweede Kamer en regering een regeling tegemoetkoming adoptiekosten tot stand is gekomen. Op 21 juli 2011 is de hiervoor noodzakelijke wet gepubliceerd in het Staatsblad.

 

De voorgestelde regeling, die mede tot stand is gekomen door intensief lobbywerk van het AdoptieOudersOverleg, vervangt de aftrekmogelijkheid van buitengewone uitgaven in verband met adoptie die per 1 januari 2009 verviel.

 

Als u een kind uit het buitenland heeft geadopteerd, krijgt u onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming van € 3.700 in de adoptiekosten. U krijgt de tegemoetkoming pas als het kind in Nederland in het gezin is opgenomen.

Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

De Regeling tegemoetkoming adoptiekosten treedt op 1 januari 2012 in werking. De tegemoetkoming geldt voor adopties die tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 tot stand zijn gekomen.

Aanvraagcriteria tegemoetkoming adoptiekosten

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de adoptiekosten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een volledig overzicht van de aanvraagcriteria vindt u op de website van het Agentschap SZW.

 • Het gaat om een adoptie uit het buitenland;
 • De adoptie is tot stand gekomen in overeenstemming met de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).
 • De adoptie is op of na 1 januari 2009 tot stand gekomen.
 • Als geen van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft terwijl u wel in Nederland woont, heeft het adoptiekind uw nationaliteit of de Nederlandse nationaliteit;
 • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 3 jaar nadat de adoptie klaar is. Als u in 2009, 2010 of 2011 hebt geadopteerd, gaat de termijn van 3 jaar in vanaf het moment dat de regeling bestaat.

Een volledig overzicht van de aanvraagcriteria vindt u op de website van het Agentschap SZW.