Van voorstel tot aankomst


De China Centre of Adoption Affairs (CCAA) is in juni 1996 beëdigd. Het is het centrale bestuursorgaan in China verantwoordelijk voor adoptie naar het buitenland en de binnenlandse kindertehuizen. Het is een instelling zonder winstoogmerk. De CCAA werkt samen met dertien landen: USA, Canada, Groot-Britannië, België , Nederland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en Nieuw-Zeeland. De CCAA is verantwoordelijk voor het ontvangen en verwerken van de adoptie-aanvragen en andere documenten van buitenlanders die in China willen adopteren, welke door buitenlandse regeringen of bemiddelaars zijn verstuurd.

De CCAA heeft ook haar eigen website.

De CCAA bestaat uit 9 afdelingen:

1. Administrative Office
Verantwoordelijk voor ontvangst en distributie van dossiers en informatie, opstellen algemene rapporteringen, controle van officiële documenten, toezicht houden op en uitvoeren van bijzondere opdrachten, voorbereiding externe communicatie, adviseren aangaande richtlijnen voor adoptie, ontvangen buitenlandse bezoekers, personeelszaken, loonadministratie en algemene coördinatie. Afdelingshoofd: Zhao Lihua; Assistent afdelingshoofd: Wang Cuiping

2. Adopter's Eligibility Review Department
Verantwoordelijk voor controle bemiddelaars, opstellen kwaliteitseisen waaraan adoptieouders moeten voldoen, beoordelen officiële kwalificaties bemiddelaars, toezicht houden op en beoordelen van alle activiteiten in China uitgevoerd door bemiddelaars en geven van voorlichting aan personen werkend voor bemiddelaars in China.
Afdelingshoofd: Xing Kaimin; Assistent afdelingshoofd: Wang Xiaofeng

3. Child's Inter-Country Placement Department
Verantwoordelijk voor de selectie en plaatsing van kinderen bij buitenlandse adoptieouders, bijhouden status van kinderen die voor buitenlandse adoptie in aanmerking komen, verzorgen van de communicatie met de provinciale overheid in geval van problemen tijdens de procedure, bewaken van de procedure aangaande buitenlandse adopties binnen de geselecteerde tehuizen en het verzorgen van (bij)scholing van allen die betrokken zijn bij interlandelijke adoptie. Afdelingshoofd: Tang Jianjun

4. Domestic Adoption Department
Verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling van het binnenlands adoptieprogramma, advisering aangaande beleid en regelgeving, interprovinciale coördinatie en uitwerken Tomorrow Plan geïnitieeerd door het ministerie van Civil Affairs. Afdelingshoofd: Ji Gang

5. Child-Raising Department
Verantwoordelijk voor het opstellen en verwerken van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de opvoeding van kinderen in tehuizen, verzorgen van regelgeving, vastleggen van kwaliteitseisen, geven van gerichte training voor personeel van kindertehuizen, stimuleren van moderne methoden en geven van voorlichting in tehuizen. Afdelingshoofd: Tie Ling

6. Archives Management Department
Verantwoordelijk voor het archiveren van alle documenten, het valideren en certificiëren van documenten en de controle op de follow-up rapportage. Afdelingshoofd: Liu Kangsheng

7. Information and Technology Department
Verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de technische informatiestructuur, ontwikkelen van relevante software en het opleiden en begeleiden van de medewerkers. Afdelingshoofd: Cheng Yaming

8. Finance Department
Verantwoordelijk voor de ontvangst en registratie van alle gelden voor zowel de adoptieprocedure als voor de projecten die worden ondersteund door buitenlandse regeringen op het terrein van het welzijn van kinderen. Afdelingshoofd: Guo Meng; Assistent afdelingshoofd: Huang Yue

9. General Affairs Department
Verantwoordelijk voor gebouwen, inventaris en logistieke diensten. Assistent afdelingshoofd: Liu Genying

 

Beknopte beschrijving van de procedure

 

Zodra het dossier bij de CCAA is aangekomen begint het verwerkingsproces.

1. De aanvraag wordt vertaald en samengevat tot een registratie-formulier.
Het registratie-formulier wordt in de computer gezet. Dit proces kan 2 tot 4 maanden duren afhankelijk van de drukte.

2. Bij controle-afdeling I worden alle kwalificaties en documenten gecontroleerd. Dit kan ook 2 tot 4 maanden duren voor het voltooid is.

3. Bij controle afdeling II wordt de familie gematched met het kind. Het medisch rapport van het kind wordt nog eens gecontroleerd en dat rapport en de pasfoto van het kind worden naar de adoptie-bemiddelaar gestuurd. De familie bekijkt de informatie en accepteert schriftelijk het voorstel. De goedkeuring wordt weer naar de CCAA teruggestuurd. Eenmaal terug wordt de informatie dat een bepaald kind is gematched voorgelegd aan de provincie. De post kan er twee weken over doen. Dan wordt de uitnodiging om te reizen gemaakt en persoonlijk ondertekend (met een speciale rode stempel) door een van de twee onderdirekteuren van de CCAA. Uiteindelijk kan de familie reizen.

 

De reden waarom het allemaal zolang duurt voordat er toestemming is om te reizen

 

de acceptatie door de ouders wordt naar de CCAA gestuurd en wordt bij de CCAA weer aan de bestanden toegevoegd. Dan wordt er een document per gewone post naar het kindertehuis en de betrokken provincie gestuurd om hen te laten weten dat er een familie is gematched met een bepaald kind. De provincie heeft dan zijn eigen papieren en documenten te verwerken en deze worden naar de CCAA gestuurd. Het kindertehuis zal het kind laten onderzoeken of de gezondheidstoestand van het kind niet te erg is veranderd. Dan stuurt het kindertehuis hun eigen documenten naar de CCAA met de mededeling dat het kind nog steeds beschikbaar is voor adoptie.

Alle documenten worden per reguliere post binnen China verstuurd en daar het post-systeem niet zo snel en efficiënt is kan alles tamelijk lang duren. Nadat alle documenten van de provincie en het kindertehuis door de CCAA zijn ontvangen wordt het papierwerk afgerond en de toestemming om te reizen wordt voorbereid. De officiële toestemming om te reizen wordt gecontroleerd en persoonlijk ondertekend door een van de twee onderdirekteuren van de CCAA. Deze wordt dan naar de bemiddelaar gestuurd, die de ouders op de hoogte stelt dat er gereisd kan worden.

 

Uitzonderingen China

 

In een aantal gevallen wordt door China afgeweken van het normale proces. Voor zover bekend is dit het geval bij:

· special needs matching door bemiddelaars

· versnelde procedure indien een van de ouders van Chinese afkomst is

Het aantal special need-procedures neemt sterk in aantal toe. De meerderheid van de Chinese kinderen die naar Nederland komen, zijn special needs-kinderen. Zie voor de proceduregegevens het item ‘special need’.

 

Over de tweede uitzondering hebben wij geen informatie beschikbaar.


Foto's CCAA 2006, 2007 (bron: Annelies de Bruin en Love Without Boundaries)


CCAA kantoor


Straatnaam en huisnummer CCAA


Interieur CCAA


Interieur CCAA

 

 

Hoe het matching proces in Taiwan is ingericht is (nog) niet bekend. Wel is bekend dat de afstandsmoeder er een rol in speelt. In hoeverre haar keuze voor de adoptiefouders bepalend is voor de uiteindelijke matching is niet bekend.

 

Hoewel de ontvangst van de voorstellen uit China voor alle vergunninghouders gelijk is verschilt de manier waarop het voorstel door de vergunninghouder wordt overgebracht aan de adoptiefouder(s) flink:

 

Kind en Toekomst

Nadat de documenten zijn verzonden stuurt K&T een brief met daarin info over China, de meest gestelde vragen over het verloop van de verdere procedure en de reis én wat men vast kan gaan voorbereiden. Het voorstel wordt telefonisch doorgegeven, ongeveer 3 tot 5 weken nadat het voorstel door K&T is ontvangen i.v.m. de vertaling ervan. Een dag na het telefoontje ontvangt men een formulier van de CCAA, waarop men aan moet geven of men het voorstel accepteert. Er zit ook een medisch rapport bij (in het Chinees) hierop zit (meestal) een zwartwit-kopie van een fotootje. Na ongeveer een week kan men de kleurenfoto verwachten.

Een aantal weken hierna ontvangt men een pro-forma nota van het reisburo, om de reis alvast voor te financieren. De nota voor de adoptie moet ook worden betaald. Ongeveer een dag of tien voor vertrek ontvangt men bericht. Is de vertrekdatum dichtbij, dan gebeurt dit telefonisch, anders schriftelijk. Er gaat bij het afreizen niet iemand van K&T mee naar China, wel is er in China een (Chinese)contactpersoon die de groep begeleidt tijdens het verblijf.

Een paar dagen voor het afreizen is er een bijeenkomst in Halle, waar men de reisbescheiden ontvangt en de laatste gegevens voor vertrek. De nota voor de adoptie die men in euro's heeft voldaan, is in dollars omgezet en men ontvangt van K&T envelopjes met dollars, afgepast voor de diverse instanties in China (Bureau Of Civil Affairs, Notary en het kindertehuis, en de leges voor het visum in het Chinese paspoort).

Meiling

Het voorstel wordt z.s.m. na ontvangst uit China telefonisch doorgegeven. Dit kan zowel overdag als 's avonds gebeuren. Het is vaak mogelijk om daarna direct persoonlijk het medisch rapport en de foto('s) bij de contactpersoon op te halen. Anders ontvangt men deze per post samen met het formulier van de CCAA waarop men moet aangeven of men het voorstel accepteert (Letter of Seeking Confirmation from Adopter).

Zodra de datum van afreizen bekend is belt de contactpersoon voor een datum voor de reisbespreking. Men ontvangt binnen enkele dagen ook de nota voor de reiskosten en de premie van de reis/ongevallenverzekering. Tijdens deze bespreking krijgt men allerlei informatie over wat men mee moet nemen op de reis en aangaande wat er bij thuiskomst allemaal geregeld moet worden qua verzorging, verzekering, kinderbijslag, vreemdelingenpolitie, belasting, adoptie volgens Nederlands recht, follow-up rapportage en natuurlijk het reisschema met algemene informatie over de plaatsen waar men verblijft.

Er gaat met iedere adoptiereis iemand van Meiling mee, meestal een van de landencontactpersonen. In China heeft Meiling Chris Tao Ping als vaste gids. Hij regelt alle afspraken en begeleidt de ouders. Ter plekke betaalt men aan het kindertehuis voor de verzorging, medische kosten e.d. van het kind.

Wereldkinderen

Nadat er door het CCAA gematched is zal WK een beoordeling van het medische rapport doen. Indien dit ouder is dan zes maanden of reden geeft tot twijfel zal er opnieuw een medisch rapport opgesteld worden. Dit kan leiden tot een proceduretijd verlenging van 3 tot 6 weken. Indien alles in orde is volgt HET telefoontje. Het is dan direct mogelijk om de documenten en de foto's bij Wereldkinderen op te halen, anders wordt het dezelfde dag nog per post verstuurd.

Je ontvangt dan de Letter of Seeking Confirmation from Adopter, de foto's (pasfoto en meestal één of meerdere andere kleurenfoto's), het Chinese Children Medical Examination Record (en de Nederlandse vertaling), het formulier basissituatie van kinderen die aangeboden worden voor adoptie (op dit formulier staat de samenvatting van de gezondheidsverklaring, de karaktereigenschappen, de regelmaat van slapen en ontlasting en de eetgewoontes) en indien van toepassing het testrapport (voor kinderen onder de twee jaar wordt getest hoe het met hun ontwikkeling is).

Na het voorstel wordt een bijeenkomst georganiseerd met alle ouders die tegelijk gaan reizen. Het visum voor China wordt door Wereldkinderen geregeld. In China is begeleiding, ter plaatse door een lokale gids van het reisburo. In Beijing is een Nederlandse vrijwilliger die voor alle problemen en vragen beschikbaar is. In de provincie waar het kind wordt opgehaald, heeft WK een vrijwilligster, Helen, die de gehele gang van zaken begeleidt.

Taiwan

Helaas beschikken we niet over gedetailleerde informatie over de manier waarop een voorstel uit Taiwan wordt gedaan. Als iemand hier iets over wil vertellen dan graag een bericht aan de Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reeds vele jaren sturen ouders met meer en minder succes een pakketje aan de directie van het kindertehuis met daarin een knuffel, foto's en een kant-en-klaar cameraatje vergezeld van een brief met het verzoek een aantal foto's te maken.

Hieronder (alleen voor leden zichtbaar) vind je een voorbeeld van een dergelijke camerabrief. Plak OOK een stickertje OP de camera, met de CHINESE naam van het kindje erop, zodat de camera bij het juiste bedje belandt! Stuur de brief ongeveer een maand voor afreisdatum op. Niet eerder, omdat de kans bestaat dat het tehuis dan nog niet op de hoogte is van de naam van de adoptieouder(s) !

De eerlijkheid gebiedt hier te memoreren dat geen van de vergunninghouders gelukkig is met deze vorm van contact tussen adoptieouder(s) en kindertehuis. Als je er dus gebruik van maakt besef dan dat je dit op persoonlijke titel doet en dat er geen garanties bestaan dat het succes heeft. Je kunt nergens op terugvallen als het geen succes heeft.


 

Wij bevelen van harte aan om je kind zo snel mogelijk na aankomst in Nederland een volledig medisch onderzoek te laten ondergaan bij een kinderarts die bekend is met de specifieke problematiek van adoptiekinderen.

 

Helaas hebben ons berichten bereikt van mensen waar de zorgverzekeraar meent te moeten besluiten om dit medisch onderzoek niet te vergoeden. Naar onze mening een onjuiste beslissing waartegen je zeker in beroep moet gaan.

 

Kinderartsen in Nederland met ervaring en interesse op het gebied van buitenlandse adoptie

 • Amersfoort : A. van Rhijn, Ziekenhuis Eemland
 • Amsterdam : E. van der Veer, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
 • Amsterdam : Dr. B. Wolf, St Lucas Ziekenhuis
 • Amsterdam : Mw. dr. M. van Furth, VU- Academisch Ziekenhuis
 • Apeldoorn : G.T. Heikens en M. Hofkamp, Ziekenhuiscentrum Apeldoorn
 • Arnhem : J. Mulder, Rijnstate Ziekenhuis
 • Boxmeer : J. Taks, Maasziekenhuis
 • Brunssum : Dr.J.O.O.Busari, Atrium Medisch Centrum
 • Coevorden / Hardenberg : Mw. I. Fagel, Streekziekenhuis Coevorden/Hardenberg
 • Eindhoven : R. Pelleboer en J. Toorman, Catharina Ziekenhuis
 • Enschede : R. Vreuls, Medisch Spectrum Twente
 • Groningen : Dr. H. Waalkens, Martini Ziekenhuis
 • Helmond : Dr. W. Bolz, Elkerliek Ziekenhuis
 • 's Hertogenbosch: J. de Witte, Jeroen Bosch ziekenhuis, locatie GZG
 • Roosendaal : T. van der Velden, Franciscus Ziekenhuis
 • Tilburg: Dr. C.C. Obihara, St.Elisabeth Ziekenhuis
 • Utrecht : A. Rupert, Mesos Medisch Centrum, lokatie Overvecht
 • Veldhoven : Dr. W. Tjon A Ten, St Joseph Ziekenhuis
 • Zoetermeer: Mw. R. van Ommen en mw. J. Punt, 't Lange Land Ziekenhuis

 

 

In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat iedereen die in Nederland woont of wegens zijn werkzaamheden in Nederland aan de Nederlandse loonbelasting is onderworpen, verplicht zich volgens de (basis)zorgverzekering te verzekeren bij een zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is verplicht om iedereen die zich aanmeldt voor het basispakket van de zorgverzekering te accepteren. Jong, oud, gezond of ziek dat maakt niet meer uit, voor het basispakket moet de zorgverzekeraar accepteren. Ze mogen niemand weigeren. Iedereen boven de 18 jaar sluit zelf een verzekeringsovereenkomst met een zorgverzekeraar.

Eén van de ouders moet voor het kind een (basis)zorgverzekering afsluiten. Het kind krijgt een eigen polisblad. Het maakt niet uit welke ouder de verzekering afsluit; de ouder die het minst verdiend, de ouder die het meest verdienend, de man of de vrouw.


Adoptiekinderen en acceptatie

Voor adoptieouders betekent de Zorgverzekeringswet dat iedere ziektekostenverzekeraar in Nederland een uit het buitenland geadopteerd kind moet accepteren voor de (basis)zorgverzekering. Ook special-need kinderen moet de zorgverzekeraar zonder meer accepteren.

 

Vanaf welk moment is een adoptiekind tegen ziektekosten verzekerd?

In Zorgverzekeringswet is de verzekeringsplicht gekoppeld aan de verzekeringsplicht voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De AWBZ is een volksverzekering waarvoor iemand verzekerd is als hij in Nederland ' woont' of werkt. In de volksverzekeringen (de volksverzekeringen zijn de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Algemene Ouderdomswet AOW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw)) wordt het begrip 'wonen' al langer gebruikt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW, de AKW en de Anw uit en wordt om die reden als gezaghebbend aangeduid op het gebied van volksverzekeringen (en dus ook de uitleg van het woonbegrip). De SVB heeft het begrip wonen toegelicht.

 

Uitleg woonbegrip:

Waar iemand woont moet naar de omstandigheden worden beoordeeld. Dit staat in de volksverzekeringswetten. Hoe moet dit woonbegrip nu voor adoptiekinderen worden uitgelegd? Voor kinderen gelden de regels:

· kinderen worden geacht daar te wonen waar de ouders wonen

· het kind moet deel uitmaken van het gezin.

Voor adoptiekinderen gaat dit 'deel uitmaken van het gezin' in op het moment dat het formele (juridische) gezag over het kind bij de adoptieouders komt te liggen. Dit gezag gaat over als de adoptie door een officiële instantie in het land van herkomst tot stand is gebracht. De juridische verantwoordelijkheid komt dan bij de ouders te liggen.

Het is hierbij niet van belang of de adoptie naar buitenlandsrecht van rechtswege in Nederland wordt overgenomen. Is er sprake van een adoptie waarbij het Haags Adoptieverdrag van kracht is dan wordt het kind vanaf het moment van de formeel juridische overdracht aangemerkt als eigen kind. Is het Haags adoptieverdrag niet van toepassing (niet geratificeerd) dan wordt het kind vanaf het moment dat het kind formeel juridisch aan de ouders is overgedragen aangemerkt als pleegkind en dus als behorend tot het gezin van de adoptieouders. Juridisch maakt het dus verschil of het Haags Adoptieverdrag de adoptie bestrijkt, materieel maakt het geen verschil: het kind is vanaf het zelfde moment verzekeringsgerechtigd voor de Zorgverzekeringswet.

 

Wel formeel juridische overdracht maar geen wonen in Nederland

Komt de adoptie formeel juridisch tot stand maar gaat het kind uiteindelijk feitelijk niet mee met de ouders naar Nederland dan heeft dit gevolgen voor het recht op verzekering. Aangenomen wordt dan dat het kind niet bij het gezin in Nederland woont . Er is dan geen recht op de volksverzekeringen en een (basis)zorgverzekering.

Is het gezag over het kind juridisch overgedragen aan de ouders maar keren de ouders/het gezin niet binnen 6 maanden terug naar Nederland dan is er geen sprake van wonen in Nederland. Ook in dit geval is er dan geen recht op volksverzekeringen en (basis)zorgverzekering.

 

Grijs gebied

De periode voordat het gezag over het kind juridisch bij de ouders komt te liggen is een grijs gebied. Het is niet mogelijk om algemene regels voor dit grijze gebied te geven. Of sprake is van ' wonen' is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

 

Aanvullende verzekeringen

 

Acceptatie

De zorgverzekeraars bieden naast de (verplichte) basisverzekering ook aanvullende zorgverzekeringen aan. U kunt ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten. U bent hiertoe niet verplicht. Voor de aanvullende verzekeringen geldt geen acceptatieplicht. Dat houdt in dat zorgverzekeraars u voor een aanvullende verzekering mogen weigeren. Zijn er aanzienlijke ziektekosten te verwachten dan is de kans groot dat de verzekeraar niet zal accepteren of beperkende voorwaarden stelt (bv minder vergoeding of hogere premie). Voor mensen die hoge ziektekosten hebben kan het daarom moeilijk zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten.

Zorgverzekeraars Nederland heeft aan het AdoptieOudersOverleg aangegeven ziektekostenverzekeraars te adviseren om adoptiekinderen ook voor de aanvullende verzekering als eigen kinderen te beschouwen. Deze toezegging van Zorgverzekeraars Nederland betekent dat het verzekeren van adoptiekinderen op een aanvullende verzekering van de ouders geen problemen mag opleveren.

 

Ingangsdatum verzekering

Voor de basisverzekering ligt de ingangsdatum voor de verzekering op het moment van de formele overdracht van het kind. Vanaf dat moment heeft u het formele gezag, behoort het kind tot uw gezin en 'woont' het kind daar waar u woont, namelijk in Nederland. Het 'woonbegrip' uit de Zorgverzekeringswet is een begrip dat voor alle volksverzekeringen in Nederland wordt gebruikt. Een aanvullende ziektekostenverzekering is echter geen volksverzekering. De overheid heeft niets te zeggen over de aanvullende verzekeringen. Niet over de premie, het verzekerde pakket, de acceptatie en niet over het ingangsmoment van de verzekering. Dit alles wordt bepaald door de verzekeraar. Informeer daarom goed naar de ingangsdatum voor de aanvullende verzekering.

Nog meer uitgebreide inhoudelijke informatie over de zorgverzekering is beschikbaar in het ledengedeelte.

 

 

Adopteer je een kind ? Dan kun je een adoptieuitkering krijgen als één van de onderstaande situaties voor je geldt:

· je hebt een baan;

· je krijgt een uitkering van UWV (WW, Ziektewet of loongerelateerde uitkering WGA);

· je adopteert een kind binnen 10 weken na het einde van je dienstverband of je recht op één van bovengenoemde uitkeringen van UWV.


Wat is de duur van het adoptieverlof ?
Het verlof duurt maximaal 4 aaneengesloten weken. Het verlof kan starten in de periode van 2 weken vóórdat het kind wordt geadopteerd tot 12 weken daarna. Het verlof valt dus in de periode van 2 weken voor tot 16 weken nadat het kind wordt geadopteerd. Adopteer je meer dan 1 kind tegelijk ? Je krijgt dan maar één keer een adoptieuitkering.

 

Hoe vraag ik een uitkering aan ?
Regel adoptie- of pleegzorgverlof 3 weken voor de ingangsdatum met je werkgever. Om een uitkering te krijgen, doet je werkgever 2 weken voor je het verlof wilt laten ingaan een aanvraag bij UWV. Naast het aanvraagformulier verwacht het UWV de volgende papieren (indien beschikbaar uiteraard):

o een bewijs van inschrijving van het kind bij de Gemeentelijke Basisadministratie of een melding bij de Vreemdelingenpolitie;

o een ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ van het kind in Nederland. Deze machtiging is verstrekt door de Nederlandse ambassade in het land van het kind;

o andere documenten waaruit blijkt dat de adoptie door gaat, zoals een verklaring van een adoptie-instelling met een vergunning.


Hoeveel bedraagt de uitkering ?
De adoptieuitkering wordt berekend over het inkomen dat je gemiddeld verdiende in een periode van 4 weken of 1 maand vlak voor je adoptieverlof (het dagloon). De uitkering is 100% van het dagloon. UWV betaalt in de meeste gevallen aan je werkgever. Hij betaalt je loon dan gewoon door. Daar merk je dus niets van. Je werkgever kan er ook voor kiezen de uitkering door het UWV direct aan jou te laten betalen. Dit kan bij de aanvraag van de uitkering worden aangeven.

Krijg je een WW-, Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ? Dan is je adoptieuitkering meestal hoger dan je uitkering. De uitkering is namelijk 100% van het dagloon. Je bent tijdens je adoptieverlof niet verplicht te solliciteren.


Meer informatie
Je kunt informatie vinden over het adoptieverlof op de website van het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen).
Er is ook een brochure getiteld "Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg". Je kunt hem hier bekijken.

Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft informatie over alle verlofregelingen op haar website.
Er is ook een brochure getiteld "Verlof". Je kunt hem hier bekijken.

 

 

De Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) heeft ons toestemming gegeven om deze informatie uit hun nieuwsbrief van november 2005 hieronder te repliceren waarvoor onze dank.

 

Adoptie en leerplicht

Op verzoek van de NAS is door de Landelijke Vereniging Leerplicht Ambtenaren (LVLA) een standpunt ingenomen met betrekking tot bijzonder verlof voor leerplichtige kinderen die meereizen met de ouders om het nieuwe broertje of zusje op te halen.

 

Achtergrond van het verzoek

Sinds enige tijd is handhaving van de leerplicht een taak van de gemeente. Cliënten van de NAS werden in toenemende mate geconfronteerd met een schijnbaar gebrek aan ruimte in de nieuwe regelgeving om adoptieverlof op te kunnen nemen voor leerplichtige kinderen. Dit heeft in een aantal gevallen, voor ouders die verlof aanvroegen, geleid tot vervelende situaties, waarbij de NAS de betrokken gemeente heeft aangesproken op de noodzaak van het verlof. Omdat iedere gemeente zelf mag invullen hoe de leerplicht wordt gehandhaafd, was er sprake van een zeer diverse houding van leerplichtambtenaren ten opzichte van adoptieverlof.

 

Het advies van de LVLA

De vereniging van leerplichtambtenaren heeft niet de mogelijkheid om aan haar leden te verplichten voortaan altijd adoptieverlof toe te staan, er heeft ook geen wetswijziging plaatsgevonden.Wel kan de vereniging een algemene richtlijn verstrekken om in bijzondere gevallen verlof toe te staan. De LVLA heeft dit gedaan in haar nieuwsbrief 4/2005. In de richtlijn geeft de LVLA aan dat er een groot belang is voor alle gezinsleden om samen het nieuwe kind in het adoptieland op te halen. De leerplichtambtenaar kan op grond van artikel 11, lid g van de leerplichtwet bijzonder verlof verlenen. Om misbruik van het bijzondere verlof te voorkomen adviseert de LVLA aan haar leden om de aanvragers een indicatie te vragen van de duur van het bijzondere verlof.

 

Hoe bijzonder verlof aan te vragen

Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe de procedure verloopt om het verlof aan te vragen. Over het algemeen zal het verlof aangevraagd worden via de school waar het kind op zit. Op de website van de NAS vindt u een voorbeeldbrief voor de gemeente en de school, die u kunt gebruiken voor het aanvragen van verlof.

 

 

Op 22 april 2011 is het verzorgen van visa voor China overgenomen door het Chinese Visa Application Service Center (CVASC). De kosten voor een visum zijn fors gestegen en bedragen minimaal € 70,70 inclusief BTW per persoon voor mensen met een Nederlands paspoort. Voor alle details over de te volgen procedure en de benodigde formulieren verwijzen we naar de hierboven genoemde website.

De vergunninghouder brengt je op de hoogte, wanneer je het visum moet gaan regelen. Voor WK gelden andere voorwaarden, deze regelt nl. voor hun cliënten het visum.

 

 

In het algemeen gelden de volgende adviezen volgens het

Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering:

o Als men UIT een gele koorts gebied komt is gele koorts vaccinatie verplicht.

o Een DTP-vaccinatie wordt aanbevolen

o Bescherming tegen Hepatitis A wordt aanbevolen.

o Buiktyfusvaccinatie aanbevolen bij reizen langer dan 2 weken.

De inentingen kunnen gewoon gehaald worden bij de GGD. Je ontvangt dan het Internationaal Bewijs van Inenting.

Het verdient aanbeveling eerst even te controleren of je zorgverzekeraar een contract heeft met Meditel. Met een aantal zorgverzekeraars heeft Meditel afspraken gemaakt over de kosten. In dat geval hoef je zelf niet af te rekenen, maar dient Meditel de rekening in bij je zorgverzekeraar. Dit geldt voornamelijk voor de aanvullende verzekeringen van Achmea Zorg (Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, Avéro Achmea, Interpolis Zorg, en andere labels).

Verder is het zo, dat je niet meer noodzakelijkerwijs tegen Malaria iets hoeft te ondernemen. Bij de GGD kunnen zij je ook alles vertellen hierover. Op dit moment wordt alleen voor een reis naar Yunnan en Hainan aangeraden om maatregelen te nemen.

Wel is het gebruik van een goede anti-muggencreme aan te raden, ook bij de GGD kunnen ze je hierover informeren. Een hele goede is 'Jaico muggenmelk, tropische uitvoering', verkrijgbaar bij iedere drogist en apotheek.

LET OP! De aanbevelingen hier zijn van algemene aard. De reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, gezondheid en leeftijd van een reiziger bepalen welke vaccinaties en anti-malariamaatregelen nodig zijn. Je moet je persoonlijk laten adviseren over de maatregelen die voor je reis belangrijk zijn.

 

 

Deze paklijst is samengesteld door ervaren afreisouders naar China. Wellicht heeft U nog meer tips etc. voor deze lijst. Geef dit door aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. dan wordt de lijst completer!

Soms lijkt het wat dubbelop allemaal, maar de lijst beoogt ook niet een eenduidige handleiding te zijn. Het is een verzameling van wat veel ouders als handig en belangrijk ervaren hebben. Elke reis is uniek en veel zaken zijn op het eerste oog wellicht overdreven. Gebruik dus je eigen gezond verstand en maak een keuze uit hetgeen hier wordt vermeld.

 

Kind

 • algemene kleertjes, makkelijk te combineren: 6 setjes
 • babylotion/creme
 • babynagelschaartje
 • babyshampoo
 • babyzeep
 • bordje dat in magnetron kan van Tommy Tippee
 • buikdrager (tot 8 kilogr.)
 • disposable washandjes
 • flessenrager
 • fopspeen?
 • fotoboekje met foto's van thuis
 • haarborsteltje
 • in zomer: babyzonnebrand
 • jasje (zomer of winter)
 • kam en haarspeldjes
 • katoenen luiers (om mee af te drogen ipv stugge hotelhandoeken)
 • knuffel
 • lepeltjes mee voor naar restaurant
 • ligakoek en andere knabbels
 • maillotjes
 • muziekdoosje
 • plastic bordje ook voor naar restaurant
 • plastic onderlegger voor verschonen onderweg
 • pyamaatjes
 • rompertjes (10)
 • rugdrager
 • schoentjes
 • sjaal en muts voor in de winter
 • slaapzakje
 • speeltjes, oa stapelblokken
 • sudocreme tegen luieruitslag
 • tandenborstel en peuterpasta
 • veel sokjes (worden snel vies op hotelvloeren)
 • voor specialneed met schisis: drinkbeker met zachte tuit (Advent 3 mnd, Nuby, Tommy tippee, gewone spenen die je af kunt knippen)
 • zwempakje
 • 1 doos lotiondoekjes (80 stuks)
 • 1 doos plastik diepvrieszakken voor vuile luiers in hotel en onderweg
 • 1 jurk officiele gelegenheden
 • 2 flessen plus reserveonderdelen
 • 2 tuitbekers (any-way-ups)
 • 6 slabbetjes
 • 6 spuugdoekjes
 • 35 papieren luiers
 • Extra voor ouder kind
 • ballonnen en bellenblaas
 • boekje met eenvoudige woordjes met plaatjes, zoals 'papa, mama, hondje, etc.'
 • kaarten met eenvoudige afbeeldingen, zoals 'eten, slapen, wassen, plassen, vliegtuig, bus, huilen, etc.
 • kleur en tekenspulletjes
 • tandenborsteltje EN peuterpasta (tip: teletubbiepasta is niet scherp)
 • toiletgerei, haarspeldjes, etc.
 • 2 pyama's

Diversen

 • desinfecterende handgel (handen wassen zonder water en zeep)
 • een tasflacon Febreze, werkt perfect tegen alle minder lekkere luchtjes die een kleine hummel op je kleren achter kan laten.
 • espressozakjes koffie voor op hotelkamer
 • extra tas
 • fototoestel + oplader + extra geheugenkaart
 • video + oplader
 • gootsteenplug
 • in zomer: muggenstiften/olie - tropen
 • knijpers en waslijn
 • kurkentrekker
 • labello
 • mobiele telefoon
 • naald en draad
 • reisgids China / Taiwan
 • reisstrijkboutje
 • reservebatterijen
 • schrijfblok en pen
 • set kleertjes voor het tehuis
 • snoetenpoetsers
 • theezakjes
 • thermosfles (handig voor warme drank maar ook KOUD! Ook kan men er warm water in meenemen om voeding onderweg te maken.)
 • uitdraai adressen (ook email en fax) vrienden/familie
 • veiligheidsspelden
 • wereldstekker (meeste hotels hebben als in Nederland)
 • woordenboekje chinees-nederlands
 • zaklamp
 • zakmes
 • 1 rol duct-tape (grijze brede allesplakband)
 • handwasmiddel

Medicijnen

 • betadine jodium
 • Chamodent tabletjes (VSM) tegen tandpijn en oorpijn
 • dropjes
 • Gatorade of ander oplosbare isotone dorstlesser/energiegever (voor sporters)
 • hoestdrank voor kinderen
 • ideaal windsel
 • immodium
 • keeltabletten voor keelpijn
 • lactulose siroop (tegen verstopping) of Linoforce van Dr. Vogel (werkt ook goed)
 • LUUF voor babies, ging bij ons de groep rond in China
 • neusdruppels (fysiologisch zout) voor in vliegtuig
 • oordruppels
 • Orisel-junior
 • ORS
 • Otrivin volwassenen
 • Otrivin voor kinderen
 • paracetamol
 • paracetamol voor kinderen (leeftijd en kg gebonden)
 • pleisters
 • rustgevende druppels van VSM als kindjes erg in paniek zijn bijv. in het vliegtuig.
 • schaartje
 • snelverband
 • spierbalsem voor volw, idem
 • steriel gaas 5x5 cm
 • thermometer
 • zonnebrandmiddel

Papieren

 • credit card (visa/master)
 • inentingboekjes
 • instructies over legalisaties in Beijing (ontvangen via vergunninghouder op voorsteldag)
 • map met insteekhoesjes
 • lijst met vragen aan het kindertehuis
 • Nederlands geld
 • paspoorten
 • pinpas (bank/giro)
 • Travel Permission van de Chinese regering
 • verzekeringspassen
 • vliegtickets
 • geld: volg instructie vergunninghouders
 • 2 maal kopie adoptiedossier
 • 4 fotokopietjes van de paspoorten van ieder
 • 4 pasfoto's van ieder

 

 

Vanuit China middels internet contact houden met de thuisblijvers is zonder meer mogelijk.

 

Zonder eigen computer:

In bijna alle hotels is wel een zogenaamd business center waar één of meer computers staan opgesteld waarmee je tegen vergoeding kunt internetten.
Deze computers hebben bijna zonder uitzondering de standaard MS Windows programma's beschikbaar in een Amerikaans/Engelse uitvoering.

Om te emailen kun je kiezen uit meerdere mogelijkheden:

· je gebruikt het emailprogramma (meestal Outlook Express) van het hotel. Je verstuurt dan email op het emailadres van het hotel. Als je vanuit Nederland antwoorden verwacht verzoek de verzender dan expliciet je kamernummer in de onderwerpregel te vermelden. Het is gebruikelijk dat inkomende email voor gasten wordt geprint en naar de kamer wordt gebracht (uiteraard tegen een kleine vergoeding).

· je maakt gebruik van de webmail mogelijkheden van je eigen provider

· je maakt gebruik van de webmail mogelijkheid aangeboden door bijvoorbeeld Twigger

· je maakt gebruik van een emailadres dat je online gebruikt, bijvoorbeeld Hotmail

In sommige grote steden is soms wel een internetcafé te vinden, dat is vaak flink goedkoper dan het business center in het hotel. Maar bedenk wel dat anti-virus maatregelen aldaar geen gemeengoed zijn.

 

Met eigen computer:

Het is zonder meer mogelijk om met een eigen laptop te internetten vanuit China. Er bestaan heel veel manieren waarvan we er hier slechts enkele noemen. Met een van deze opties moet iedereen kunnen werken. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk wel dat je laptop beschikt over een modem. De Chinese telefoonmaatschappijen gebruiken dezelfde aansluitingen als die in Nederland worden gebruikt. Je moet soms wel een beetje knutselen, dus een verlengsnoer (5 m) is zeker aan te bevelen. En vergeet vooral de wereldstekker niet, anders ben je aangewezen op het stopcontact in de badkamer, niet echt de handigste en veiligste plek voor een computer.

 

De mogelijkheden:

· Veel hotels bieden vanaf de hotelkamer toegang tot een intern netwerk waarvan je tegen vergoeding gebruik kunt maken. Verbinden is meestal geregeld via de telefooncentrale van het hotel, maar ook draadloos of ethernet behoort tot de mogelijkheden.

· Inbellen tegen lokaal tarief is in heel China mogelijk op:

o 16300 (gebruikersnaam: 16300 en wachtwoord: 16300) of

o 16900 (gebruikersnaam: 16900 en wachtwoord: 16900) of

o andere nummers die je bij de receptie in het hotel kunt opvragen.

 

 

Weblog

Sommige weblogs worden in China geblokkeerd. Vooral de internationale weblogs die eindigen op “.com”, zoals Blogger.com, Blogspot.com etc. Veel Nederlandse weblogs, zoals Ikneemmee.nl, Web-log.nl zijn beter toegankelijk.

 

 

Corrie & Piet Delhoofen

 

Afgelopen jaren hebben we voor een aantal ouders films gemaakt van hun adoptiereis. Uitgangspunt was het ruwe materiaal dat ze zelf hadden geschoten, vaak met hun eerste camera. Van drie uur ruw materiaal blijft dan doorgaans slechts een half uur mooie film over. Jammer eigenlijk. Maar ook begrijpelijk dat het de eerste keer niet meteen raak is, want je moet bij filmen op veel dingen tegelijk letten en je leert pas echt van je fouten. Om reizigers te behoeden voor teleurstellingen volgen hier 15 tips:

 

1. Vraag je af: voor wie is deze video bestemd? Waarschijnlijk zijn de beelden interessanter voor de kinderen later dan voor de thuisblijvers van nu. En dan zijn namen, gezichten, stemmen, beelden uit de roots-omgeving wellicht belangrijk.

2. Bij een goed scenario hoort een begin en eind. De voorbereiding, het vertrek en de terugkomst filmen maakt later een mooi afgerond verhaal mogelijk.

3. Schrijf vooraf op welke zaken je zeker wilt filmen. Natuurlijk blijf je open staan voor spontane invallen en gebeurtenissen.

4. Maak met reisgenoten afspraken over het filmen van emotionele momenten zoals het moment van de overdacht; leg elkaar uit hoe de camera's werken.

5. Met film leg je beweging vast maar de camera zelf staat stil. Beweeg zo weinig mogelijk, zwaai niet, zoom niet in of uit en begin pas te filmen als je denkt minstens tien seconden vanuit dezelfde positie een interessant beeld te pakken.

6. Ga zoveel mogelijk met je rug naar het licht (zon, raam) staan opdat je onderwerp goed is belicht.

7. Film mensen van voren, niet op de rug. Gezichten, uitdrukkingen en emoties maken de film levendig. Maak liever geen opnames van etende of drinkende mensen.

8. Film bij interessante onderwerpen vanuit verschillende standpunten (close-up, kikkerperspectief, van boven, op afstand)

9. Neem een licht statief mee en gebruik het zoveel mogelijk. Controleer altijd aan een verticale lijn (muur, raam) of je de camera recht houdt.

10. Zonder statief filmen is soms nodig en geeft aardige effecten. Zoek dan een stevig steunpunt voor jou of de camera en vermijd schommelen.

11. Zoom zelden tijdens het filmen, want dan krijg je een zeer onrustig geheel. Zoom eerst in en begin dan te filmen. Close-ups geven vaak een mooi effect. Als je ingezoomd hebt is elke kleine beweging uitvergroot te zien. Zorg daarom dat de camera ergens op rust; film close-ups bij voorkeur vanuit statief.

12. Zorg dat de camera-instellingen passen bij de TV-monitor thuis (4:3 of 16:9)

13. Neem minstens twee opgeladen accu's mee en controleer of de adapter van het oplaadapparaat past op de locale netspanning. Controleer regelmatig of je camera uit staat als je klaar bent met opnemen. We hebben al vele uren grond gezien.

14. Als een bandje vol is zet dan het schuifje op save zodat de kans op per ongeluk uitwissen minimaal is en plak een sticker met datum of locatie.

15. Als je zang- of muziekopnames maakt, film dan het volledige nummer. Het opgenomen audiosignaal kan dan wellicht andere beelden ondersteunen.

Veel succes. Op onze website (www.filmdocumentaires.nl) staat een voorbeeld van een adoptiefilm van 4 minuten. Als er nog vragen resten dan zijn we graag bereid om geheel vrijblijvend advies te geven.